ĐẠO TÂM 01/01/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 01/01/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 10:29 AM

Đạo tâm kệ

 

Tam giới đã tròn đầy

 

Là do nghiệp chuyển sanh

 

Hạ căn vọng phân biệt

 

Họa đủ các hình tướng

 

Màu sắc vốn vô nghĩa

 

Văn tự là phương tiện

 

Lời nói do duyên sanh

 

Mọi thứ điều như huyễn

 

Là do duyên giả hợp

 

Dù có chẳng chơn thật

 

(Cs học thuộc và tham thấu bài này)

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline