ĐẠO TÂM 01/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 01/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:46 AM

ĐẠO TÂM BỔ KHUYẾT CƯ SĨ

 

Phúc sinh nhờ chứa thiện

 

Họa sinh vì tích ác

 

Oán sinh vì không bỏ qua lỗi nhỏ

 

Mối lo ngại sinh ra vì không tính trước mưu kế.

 

 

Bậc trên làm việc vô thường

 

Kẻ dưới sinh lòng nghi kỵ

 

Kẻ có tà tâm thì không có bạn chính đáng

 

Người gần không trọng mình

 

Người xa sẽ khinh mình...

 

 

Kẻ tiểu nhân cho rằng, 1 điều thiện nhỏ không nên làm, 1 điều ác nhỏ nên cứ làm đến khi tội quá lớn không thể tha thứ được

 

 

MỞ RỘNG NGŨ UẨN (Ngũ ấm):

 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 5 ấm là 5 thứ ngăn che bản thể tâm thanh tịnh.

 

Ta là một phần của chân như rồi sẽ trở về với chân như. Ta tạm gọi giả danh là ta (không có ngã). Thân ta là thân ngũ uẩn, thế giới này là thế giới của ngũ uẩn. Sắc thân này là thân tứ đại giả dối hòa hợp. Thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy.

 

Sắc thân là một phần của chân như, từ chân như mà tới rồi sẽ trở về với chân như

 

Thọ là một phần của chân như, từ chân như mà tới rồi sẽ trở về với chân như

 

Tưởng là một phần của chân như, từ chân như mà tới rồi sẽ trở về với chân như  

 

Hành là một phần của chân như từ chân như mà tới rồi, rồi sẽ trở về với chân như

 

Thức là một phần của chân như, từ chân như mà tới rồi sẽ trở về với chân như

 

Ngũ uẩn là một phần của chân như, từ chân như mà tới rồi sẽ trở về với chân như

 

Các sự vật sanh diệt, điều là tâm tính thường trụ nhiệm mầu sáng suốt, nghĩa là đồng một tính chân như không sai khác.

 

Khi ta bệnh cũng là một phần của chân như, cũng từ chân như mà tới, rồi hãy trở về với chân như.

 

Nghĩ như vậy thì bệnh đau sẽ không có xứ sở, không có trụ xứ. Không có chỗ đến và không có chỗ đi, không đến đâu và sẽ không đi về đâu.Vì bệnh tật (sắc, tâm) là bản thể thanh tịnh nhiệm mầu sáng suốt của Như Lai tạng.

 

Tác dụng nhiệm mầu không ngăn ngại thể tánh chân như, thể tánh chân như không ngăn ngại tác dụng nhiệm mầu. Thể tánh và tác dụng vốn không rời nhau, nên gọi là tính chân như nhiệm mầu.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline