ĐẠO TÂM 01/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 01/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:53 AM

Đạo tâm

 

Khấn nguyện khi Cs dùng thực phẩm. (Chay 7 biến, ăn mặn 21 biến)

 

1.Nguyện ăn thực phẩm này sẽ tu thành đạo nghiệp.

 

2.Nguyện thực phẩm này tiêu tai nghiệp chướng.

 

3.Nguyện thực phẩm này sớm vãng sanh tây phương cực lạc.

 

 (Cs học thuộc, và khấn trước bữa ăn)

 

 

Đạo tâm 4 trí

 

1. Thành sở tác trí: Những gì đã làm, làm xong, không thọ thân sau nữa

 

2. Diệu quang sát trí: Đắc được 5 nhãn mới có trí huệ diệu quang sát (nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn)

 

3. Bình đẳng tánh trí: Thấy tất cả chúng sinh điều bình đẳng, chư phật cũng bình đẳng

 

4. Đại viên cảnh trí: Trí tuệ thanh tinh, quang minh giống như gương, hạt bụi không nhiễm ô

 

  (Cs học thuộc bài này)

 

 

Đạo tâm

 

Xưa nay nhân có đất

 

Bởi đất giống hoa sanh

 

Xưa nay không có giống

 

Hoa cũng chẳng từng sanh

 

 

Giống hoa tùy nhân đất

 

Từ đất giống hoa sanh

 

Nếu không người gieo giống

 

Hoa đất trọn không sanh

 

 

Giống hoa có tánh sống

 

Mưa khắp ắt nảy mần

 

Hoa tình vừa đốn ngộ

 

Trái bồ đề tự thành.

 

(Cs học thuộc bài kệ này)

 

 

Đạo tâm  - Giảng 4 câu sám hối

 

1.Thành tâm sám hối bất kỳ nơi.

 

- Thành tâm thì sám hối bất kỳ nơi đâu

 

- Nguyện luôn sám hối (hối lỗi) mọi lúc mọi nơi

 

 2.Quyết không lặp lại lỗi ban đầu

 

Nguyện không tái phạm các lỗi lầm đã gây ra

 

 3.Tâm thành chí nguyện hướng về phật.

 

Tâm thành nguyện luôn hướng về phật

 

  4.Sen tươi thơm ngát tỏa đạo tràng.

 

Tâm thơm lan tỏa khắp đạo tràng.

 

  (Cs học thuộc bài này)

 

 

Đạo tâm

 

Giảng 4 câu vãng sanh

 

1.Vãng sanh vãng sanh ta bà

 

- Giải thoát, giải thoát khỏi ta bà

 

- Buông xả, buông xả tất cả ta bà

 

- Buông bỏ, buông bỏ tất cả mọi thứ ta bà

 

-  Tất cả, tất cả hãy tỉnh ngộ

 

-  Buông bỏ, giải thoát, buông bỏ, giải thoát

 

2. Cầu cho tất cả chứng vị lai

 

Mong cho tất cả các đệ tử, chúng sinh tìm về lại với chính mình, với bản tâm chân thật của chính mình. 

 

3.Tâm không tướng không tất cả không

 

- Tâm không có, hình tướng không có, mọi thứ điều không có

 

- Mọi thứ do duyên sanh, hư dối như uyến, không thật, giả dối 

 

- Không có ta, không có sở hữu của ta, không có tự ngã, các pháp do duyên sanh, không có tự tánh

 

- Các pháp đều vô thường biến đổi, không cố định

 

- Pháp tánh thì không có hình tướng, pháp tưởng thì như huyễn không thật

 

- Mọi thứ từ chân như tới rồi trở về với chân như

 

- Chân như là bản thể thanh tịnh nhiệm mầu của như lại tạng, không có hình tướng.

    

4.Vạn phúc muôn dân khởi tâm lành.

 

 - Nhà nhà, người người, đều khỏi tâm lành, tâm tích cực 

 

- Thật là vạn phúc nếu tất cả chúng sinh đều khỏi tâm lành

 

 - Nếu tất cả chúng sinh đều khởi tâm lành thì vạn phúc đến với chúng sinh.

 

 (Cs học thuộc đầy đủ bài này)

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline