ĐẠO TÂM 04/03/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 04/03/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:50 PM

 

Bài 37.

Bố thí, cúng dường

 

Là đường buông xả

 

Vật đã thí rồi

 

Đâu còn thấy bóng?

 

Bố thí cúng dường

 

Đâu phải chuyện thường

 

Thế gian tục đế

 

Phan duyên mong chờ

 

Phòng khi có cớ

 

Nương nhờ tâm bảo

 

 

Vật đã bố thí

 

Phẩm đã cúng dường

 

Là hạnh muôn phương

 

Sao còn vấn vương

 

Thấy người bố thí

 

 

Tâm bình bố thí

 

Hạnh bình cúng dường

 

Công đức vô lượng

 

Mười phương chứng giám

 

 

Bố thí là hạnh tốt thay

 

Là dành phước báu ngày mai tiêu dùng

 

Bố thí là hạnh trung dung

 

Vật là phẩm thí đâu cần nhận cho

 

Bố thí là hạnh lái đò

 

Chuyên chở vật thí qua bờ sông mê

 

Bố thí là hạnh đi về

 

Tâm bình quả hạnh, hạnh bình về tây

 

 

Bài 38.

 

Đạo tràng pháp hoa

 

Cư sĩ phải là

 

Hành kinh diệu pháp

 

Tùy duyên chọn phẩm

 

Khế họp chân tâm

 

Hành trì miên mật

 

Tinh tấn tu hành

 

Thấy được cứu cánh

 

 

Đường vào pháp hoa

 

Cư sĩ phải là

 

Thuộc phẩm kinh quý

 

 

Đường vào pháp hoa

 

Cư sĩ phải là

 

Phiền não bỏ xa

 

 

Đường vào pháp hoa

 

Cư sĩ phải là

 

Tuệ thông bát nhã

 

 

Đường vào pháp hoa

 

Cư sĩ phải là

 

Tính phẩm diệu pháp

 

 

Đường vào pháp hoa

 

Cư sĩ phải là

 

Thiền định quán chiếu

 

 

Đường vào pháp hoa

 

Cư sĩ phải là

 

Hành trì bố thí

 

 

Đường vào pháp hoa

 

Cư sĩ phải là

 

Quán xét các pháp

 

 

Đường vào pháp hoa

 

Cư sĩ phải là

 

Tâm hành bình đẳng

 

 

Đường vào pháp hoa

 

Cư sĩ phải là

 

Thâm nhập kinh tạng

 

 

Đường vào pháp hoa

 

Cư sĩ phải là

 

Trải nghiệm pháp tu

 

 

Đường vào pháp hoa

 

Cư sĩ phải là

 

Hoa sen chín phẩm

 

 

Kinh diệu pháp liên hoa kinh dành cho bồ tát giới từ bồ tát sơ địa đến bồ tát thập địa, thực tế mà nói nếu không có hạnh của bồ tát thì không thể thâm nhập pháp hoa. Nhưng khi Cư sĩ nhập vào pháp hoa, cho dù phẩm nào cư sĩ sẽ thấy ta thương yêu tất cả muôn loài chúng sinh trên thế gian này, mà tình thương đó xuất phát chân tâm, từ đại ái nhân sinh.

 

Nhắc lại:

 

Ta là người của chúng sinh

 

Người nuôi ta để học đạo lành

 

Ta sống đây sống cho muôn loài

 

Ta đâu có quyền sống cho riêng mình.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline