ĐẠO TÂM 05/03/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 05/03/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 01:48 PM

1. Điều thiện (tích cực) chưa phát sanh khuyến phát nó phát sanh.


2. Điều thiện (tích cực) đã phát sanh, khuyến phát nó tăng trưởng.


3. Điều ác (tiêu cực) chưa phát sanh, không để nó phát sanh.


4. Điều ác (tiêu cực) đã phát sanh không để nó tăng trưởng.


Định nghĩa "Tu hành"


1. Tu hành: Tu là sửa, hành là hành vi, vậy tu hành là sửa chữa hành vi. 


2. Tu hành: Là chuyển từ suy nghĩ tiêu cực sang suy nghĩ tích cực gọi là Tu.


Tóm lại:


Tu hành là sửa chữa hành vi, từ suy nghĩ, lời nói, việc làm, từ tiêu cực sang tích cực. 


Quán niệm 


1. Tích cực, tích cực, tích cực.


2. Đơn giản, đơn giản, đơn giản.

 

3. Hiệu quả, hiệu quả, hiệu quả.


4. Suy nghĩ tích cực, tăng trưởng thiện căn, thành phật.


Suy nghĩ tiêu cực tăng trưởng ác căn thành ma, quỷ. 


5. Dùng tưởng tích cực, độ tưởng tiêu cực.


6. Nhận rõ trong tưởng tiêu cực có mần móng của của tưởng tích cực, để từ đó phát giác ra mần tích cực, và tìm cách hóa độ từ tưởng tiêu cực thành tưởng tích cực hoàn toàn.


7. Nhận rõ trong tưởng tích cực, có mần móng của tưởng tiêu cực, thấy rõ nó, cách ly, và hóa độ nó, để chuyển mầm móng của  tưởng tiêu cực thành tưởng tích cực hoàn toàn.  


8. Khi tưởng tích cực đã phát sanh, thì tinh tấn và tăng trưởng tưởng tích cực, tức là tăng trưởng hạnh lành, tăng trưởng thiện căn, tích lũy hạnh lành, tích lũy công đức tiến tới thánh quả.


9. Trong tâm ta có 2 luồn tưởng tích cực và tiêu cực. 


Nếu tưởng tích cực trên 65 % thì ta làm chủ hành vi tích cực.


Nếu tưởng tích cực dưới 65% thì hành vi tích cực sẽ bị dao động.


(Có thể tạm nói tích cực là chánh pháp, tiêu cực là tà pháp, hay tích cực là thiện căn, tiêu cực là ác căn, hay tích cực là phật, tiêu cực là ma, quỷ...) 


Nếu tưởng tiêu cực từ 40% trở lên, thì nó có thể làm chủ hành vi, làm dao động tưởng tích cực, và có thể nó hiển lộ hành vi xấu. 


10. Người tu hành, là người chuyển hành vi từ tưởng tiêu cực sang tưởng tích cực, từ tích cực sang tích cực hoàn toàn. Từ 2 luồn tưởng tiến tới hoàn toàn chỉ còn tưởng tích cực mà thôi. Hạnh lành tăng trưởng, công đức viên mãn.  


11. Muốn hóa độ tưởng tiêu cực trong tâm ta, thì ta phải tăng cường số lượng tưởng tích cực, muốn tăng cường số lượng tưởng tích cực, ta hành trì kinh điển, thực hành pháp tu, thực tập các điều phật dạy, làm nhiều việc lành....  


12. Tưởng tích cực đồng nghĩa với phá chấp, tưởng tiêu cực đồng nghĩa với chấp ngã.  
 

       
   

TỊNH TÂM KỆ

 

- Pháp phải đi đầu, mở đường mọi thứ


- Thiền định từ từ, hỗ trợ tịnh tâm


- Thuốc tác dụng thêm, bổ thân tứ đại


- Võ thuật đại tài, lưu thông thân tưởng 


(học thuộc phương châm nầy nhé)Note: Pháp đi đầu là sám hối, tham thấu kinh điển, nghe giảng pháp, quán tưởng, làm việc tích cực.....Vv, trong đó pháp sám hối là pháp đi đầu trong các pháp

 

 


Phật dạy có 4 loại người

 

Loại 1: Có sấm không mưa


Loại người nói được nhưng không làm được 

 

Loại 2: Không sấm có mưa


Loại người không nói được nhưng làm được

 

Loại 3: Không sấm không mưa


Loại người không nói được cũng không làm được


 
Loại 4: Có sấm có mưa


Loại người Nói được và làm được.
 

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline