ĐẠO TÂM 08/02/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 08/02/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:02 PM

Mê lầm sinh vọng tưởng

Mê lầm sinh điên đảo

Mê lầm sinh phiền não

Vì vô minh mà mê lầm

Muốn hết vô minh, mê lầm phải có chánh kiến, hay chánh kiến diệt trừ vô minh.

Chánh kiến là phải nhận rõ thế gian là vô thường, vô ngã, nhân quả, và duyên sanh.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline