ĐẠO TÂM 08/08/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 08/08/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:07 AM

Tiếp theo:

 

Bồ tát độ sanh phải dùng trí huệ bát nhã để phá chấp ngã, nhân…

 

Bồ tát muốn biết mình còn phiền não vọng chấp hay không và để diệt trừ phải lao mình vào phiền não nghĩa là phải nhập thế độ sanh, làm các phật sự.

 

Phật dạy khi bồ tát độ sanh, khi làm phật sự phải luôn luôn dùng trí huệ bát nhã, phá trừ các chấp ngã, chấp pháp, không còn thấy bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, thì phiền não vọng chấp không sanh, đó là phương pháp hàn phục vọng tâm. Nếu bồ tát vừa khởi vọng chấp, có mình độ và có người được độ, tức là bồ tát còn chấp tướng độ, còn dính bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, thì vô số phiền não đua nhau nổi lên như sóng biển.

 

Phật nói giáo pháp của ta:

 

Niệm mà không trụ chấp nơi niệm mới thật sự là niệm

 

Nói mà không trụ chấp nơi nói mới thật sự là nói

 

Làm mà không trụ chấp nơi làm mới thật sự là làm

 

Tu mà không trụ chấp nơi tu mới thật sự là tu

 

Chứng mà không trụ chấp nơi chứng mới thật sự là chứng

 

...

 

Cư sĩ nào nếu muốn học theo hạnh bồ tát và hành bồ tát đạo thì phải thật sự Văn, Tư, Tu. Và phải dùng trí huệ bát nhã quán xét, chiếu soi thì mới có thể rốt ráo điều bồ tát hạnh, điều bồ tát làm. Nếu không sẽ dính vào hí luận bồ tát mà huyên thuyên, như thế sẽ tăng phiền não và nghiệp chướng vọng chấp, điên đảo.

 

Nếu không tham thấu bài bồ tát từ từ, mà vội xâm nhập thì sẽ như uống thuốc quá liều, tinh thần sẽ bị miên man, vọng tâm tăng trưởng, mê lầm pháp tu.

 

 

Bài 121: Đạo tràng Pháp hoa

 

Thọ mệnh của Cư sĩ là phương tiện của đạo tràng Pháp hoa

 

Vợ của cư sĩ là phương tiện của đạo tràng Pháp hoa

 

Chồng của Cư sĩ là phương tiện của đạo tràng Pháp hoa

 

Con của Cư sĩ là phương tiện của đạo tràng Pháp hoa

 

Cha mẹ, ông bà của Cư sĩ là phương tiện của đạo tràng pháp hoa

 

Cửu huyền thất tổ của Cư sĩ là phương tiện của đạo tràng Pháp hoa

 

Công việc làm của Cư sĩ là phương tiện của đạo tràng Pháp hoa

 

Nơi Cư sĩ cư trú là phương tiện của đạo tràng Pháp hoa

 

Bà con, láng giềng, đồng nghiệp, xấu tốt, đất đai, nhà cửa... đều là phương tiện của đạo tràng Pháp hoa.

 

Vì nhập thế độ sinh, thì phương tiện phải đúng như phương tiện ta bà. Tướng các Cư sĩ thấy nó không thật, là tướng hư dối, nó vốn không thật.

 

Hãy tỉnh ngộ, Sư Phụ ban cho các Cư sĩ đạo tràng pháp hoa cùng pháp danh:

 

Tịnh Tâm.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline