ĐẠO TÂM 09/06/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 09/06/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 01:58 PM

Tứ hoằng thệ nguyện (Đọc mỗi ngày)


1. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ


2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn


3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học


4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

 

(Giảng giải)

 

1. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hay Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.


Tất cả các tánh xấu, suy nghĩ tiêu cực trong tâm mình điều nguyện hóa độ (sửa chữa) .


2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn hay Tự tâm phiền não vô số thệ nguyện đoạn.


Tất cả các phiền não sinh khởi trong tâm thệ nguyện dứt bỏ.


3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học hay Tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học.


Nguyện tìm tòi tu học chánh pháp cho thấu đạt chân lý mới thôi.

 

4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành hay Tự tánh Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.


Cho dù có bao nhiêu khó khăn gian khổ, nguyện tin tấn tu tập cho đến ngày thành đạo mới thôi.

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline