ĐẠO TÂM 10/07/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 10/07/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:01 AM

Bài 117.

 

Sắc là sắc thân ta

 

Sắc là tứ đại giả họp

 

Là đất, nước, gió, lửa

 

Sắc là lục căn

 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý

 

Sắc là lục trần

 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp

 

 

Hãy quán sắc vô thường

 

Là quán sắc chân chính

 

Biết thật sắc vô thường

 

Là tư duy chân chính

 

 

Đối với sắc không biết

 

Đối với sắc không rõ

 

Đối với sắc không đoạn tận

 

Đối với sắc không ly dục

 

Không thể đoạn trừ khổ não

 

 

Quan sắc như thật vô thường

 

Tư duy sắc thật chân chảnh

 

Thì tham dục được đoạn trừ

 

Và tâm được giải thoát

 

Thọ, tưởng, hành, thức, cũng vậy

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline