Đạo Tâm 10/09/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Đạo Tâm 10/09/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 02:36 PM

Bố thí balamat

 

1. Người bố thí phải sạch (an trú trong nhẫn nhục mà bố thí)


Phương tiện bố thí phải sạch (vật bố thí phải chơn chánh, không phải của trộm cắp....vvv)


Người nhận bố thí phải vui mừng


Như vậy viêc bố thí mới rốt ráo (balamat)

 

2. Bố thí không thấy có tướng bố thí, không dính vào tướng bố thí, không chấp vào việc làm bố thí (bố thí không trụ tướng) là bố thí balamat

 

3. Bố thí theo tâm người làm bố thí. Thấy mình muốn bố thí, thấy tâm mình muốn hỷ xã cho việc bố thí, không ai tác động, thấy việc bố thí hằng thuận với tâm từ bi của chư phật, thấy việc bố thí làm tâm mình vui, chư phật vui, và làm chúng sinh vui. Vì tâm thấy vui mừng hoan hỷ mà bố thí. Bố thí không có ngăn ngại, thấy bố thí là đạo đúc của pháp xuất thế. Thấy bố thí là phương tiện để phát đại bi tâm, là hằng nguyện của bổn tâm, có niềm tin chân chánh vào việc làm .


Đây là bố thí balamat, hay bố thí pháp hoa tam muội.

 

3. Thấy bố thí không có tự tánh, bố thí do nhân duyên sanh, và cũng do nhân duyên diệt. Không có chủ thể nào làm việc bố thí. Vì duyên đến nên có việc bố thí, vì duyên đi nên việc bố thí kết thúc, không có ta, ngã, và ngã sở là bố thí balamat.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline