ĐẠO TÂM 10/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 10/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:54 AM

BÀI KỆ

 

Đất tâm sanh các giống

 

Nhân sự lại sanh lý

 

Quả đầy bồ đề tròn

 

Hoa nở thể giới sanh

 

 

GIẢNG ĐẠO TÂM BỔ KHUYẾT CƯ SĨ

 

Khi Cư sĩ dùng thực phẩm thịt, cá, động vật... hãy phát nguyện như sau:

 

1. Nguyện vì thực phẩm này mà tu thành đạo nghiệp.

 

2. Nguyện vì lợi ích của tất cả chúng sinh, mà chúng sinh này hoan hỉ bỏ thân mạng, không sân hận.

 

3. Nguyện vì để có sức khỏe tu hành, mà thọ thực phẩm này.

 

4. Nguyện cho chúng sinh bỏ thân mạng, để làm thực phẩm cho người khác, tâm luôn an lạc, và hoan hỉ cho việc bố thí thân mạng này.

 

5. Nguyện dùng thực phẩm này, không phải tham mà ăn, không phải sân mà ăn, không phải si mà ăn. Mà vì bảo tồn thân tứ đại, được khỏe mạnh, thọ mạng lâu dài để có nhiều thời gian, cơ hội tu hành.

 

6. Nguyện khi thọ dụng thực phẩm. Thực phẩm này vì hoan hỉ bố thí thân mạng, mà huệ phát sinh, nhận ra thân này là do duyên sanh, vô thường, biến đổi, hoại diệt, hư dối, không thật.

 

7. Nguyện khi hoan hỉ bố thí thân mạng, chúng sinh này nhận ra không có ta, không có tự ngã của ta, không có sở hữu của ta. Thân tứ đại do duyên sanh, vô thường, biến đổi.... không có cái gì, trống không.

 

8. Nguyện khi dùng thực phẩm này, tâm thanh tịnh như thực phẩm chay. Không phân biệt, không đối đãi, tâm không bị dính mắc vào việc ăn chay, ăn mặn.

 

9. Nguyện chúng sinh bỏ thân mạng cho ta dùng, sớm vì công đức này, mau thoát khỏi các cảnh giới xấu, và có nhiều cơ hội làm người để sớm tu giải thoát.

 

10. Nguyện chúng sinh bỏ thân mạng này nhận ra thân này là giả, hư dối, sanh diệt, sớm đoạn tận được Tham, Sân, Si.

 

 

GIẢNG ĐẠO TÂM (Tiếp theo)

 

Cư sĩ hãy vận dụng pháp Tâm độ (dùng tâm - độ tâm), để giải nghiệp oan gia cho bản thân

 

Quốc độ không phải là quốc độ mà là phật độ 

 

Phật độ không phải phật độ mà là tâm độ. Dùng tâm độ tâm

 

Hãy suy nghĩ tích cực, suy nghĩ thiện, lành, suy nghĩ những việc cụ thể sau đó quán việc tích cực… vừa nêu tâm ta đi đến tâm người thân, rồi đến tâm bạn bè, rồi đến tâm chúng sinh, cứ như thế tâm đi đến tâm vô lượng vô biên tâm, không ngăn ngại không đối đãi, tâm tích cực chỗ nào cũng đến từ tâm này đến tâm khác, từ tâm khác đến tâm khác hằng hà sa số không ngăn ngại, không giới hạn. Dùng tâm truyền đến tâm, tâm tích cực một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn,... vô lượng vô biên hằng hà sa số.

 

Cư sĩ thực tập mỗi ngày hỗ trợ bản thân.

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline