ĐẠO TÂM 11/05/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 11/05/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 06:44 AM

Bài 93.

 

Tất cả các pháp thế gian

 

Có sanh điều có tử

 

Dầu thọ mạng vô lượng

 

Tất có kỳ phải hết

 

Có thịnh tất có suy

 

Sum họp có biệt ly

 

Tuổi trẻ chẳng dừng lâu

 

Khỏe mạnh bị bệnh sanh

 

Sự chết nuốt mạng người

 

Không có gì thường còn

 

Bậc vua chúa tự tại

 

Thế lực không ai bằng

 

Tất cả điều dời đổi

 

Mạng sống cũng như vậy

 

Sự khổ xoay không ngần

 

Lưu chuyển không thôi dừng

 

Ba cõi điều vô thường

 

Mọi loài không có vui

 

Tánh tướng của pháp có

 

Tất cả điều trống không

 

Pháp sanh diệt lưu chuyển

 

Luôn có những lo khổ

 

Sợ sệt các lỗi ác

 

Già bệnh chết buồn rầu

 

Những khổ ấy không ngần

 

Hư rã nhiều tai hại

 

Phiền não bao gói kín

 

Khác nào tầm ở kén

 

Là người có trí huệ

 

Đâu nên thích chốn này

 

Các khổ nhóm nơi thân

 

Tất cả đều nhơ nhớt

 

Tai nạn ghẻ nhọt thảy

 

Cội gốc của khổ đau

 

Dầu là thân chư thiên

 

Điều cũng giống như vậy

 

Dục ái điều vô thường

 

Nên phật chẳng tham ưa

 

Ly dục khéo tư duy

 

Đặng chứng quả chơn thiệt

 

Rốt ráo dứt sanh tử

 

Cội nguồi của khổ đau

 

 

Tuổi trẻ thân tráng kiện

 

Đến già sắc biến suy

 

Bệnh hoạn rồi phải chết

 

Sum họp để chia ly

 

Đâu có theo ý mình

 

Mạng sống thật giả tạm

 

Vận vật điều vô thường

 

Thời gian đã qua rồi

 

Không bao giờ trở lại

 

Hãy lấy đó mà suy

 

Tinh tấn quyết hành đạo

 

Thẳng tiến đến niết bàn

 

Mới thoát khỏi sanh tử

 

Dứt sạch hết sầu khổ

 

 

Đạo pháp thường hay dung với hòa

 

Xét người cho tột xét thân ta

 

Nếu người rõ phận vui lòng thứ

 

Ta thứ được người người thứ ta

 

 

Sân hận âm thầm thiêu huệ mạng

 

Lữa phiền ngùn ngụt đốt tâm can

 

Sân si tạo nghiệp một đời

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline