ĐẠO TÂM 12/02/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 12/02/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 11:06 AM

Đạo tâm kệ 

 

Thể như Lai không tướng 


Tràn đầy khắp hư không 


Trên không sao thành có 


Trong có nào thấy không 

 

 

Lìa sắc vốn là không 


Lìa thọ ý cũng 


Hành thức thật không có 


Dứt sạch có về không 

 

 

Giữ có thật không có 


Nương không lại mất không 


Sắc không đều lìa hết 


Mới chứng đắc thần thông

 

 

Cs học thuộc kệ này

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline