ĐẠO TÂM 13/02/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 13/02/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:04 PM

Bỏ cái ta thì tâm sáng suốt

Bỏ dính mắc thì trí huệ thông suốt

Bỏ chắp tướng thì tâm không dơ

Không chấp trần cảnh thì thân thể thanh tịnh, pháp tánh phát sinh.

-------------------------------------------------------------------------

Con người, vạn vật, chúng sinh tuân theo qui luật sinh, trụ, dị, diệt.

Vậy kết thúc một quá trình này đối với con, đối với mọi người sẽ được gì? Là sự tích lũy điều lành, tích lũy công đức, nó là quá trình tu tập, tích lũy vô lượng vô biên công đức để trở thành một đấng Phật đà.

 

Hiện nay tâm con cống cao ngã mạng, lo hí luận không lo thực hành, xem Phật pháp như tà kiến, đồng kiến giải với tôn giáo khác, vậy con được bao nhiêu công đức? Tu hành còn chờ đợi, còn thấy tướng tu, còn đối đãi, còn phân biệt, nhiều ít, thiệt hơn,... vậy khi con bỏ thân mạng ra đi con tích lũy được bao nhiêu công đức?

 

Quá trình tích lũy công đức không phải một đời mà phải trải qua 3 đại a tăng kỳ kiếp, mặc dù không giới hạn không gian, thời gian và quốc độ nhưng giai đoạn làm người thì tu hạnh nhất, vì con người có đủ lục căn để tu. Chúng sinh khác có nhưng không đầy đủ. Đến thời điểm này con đã được những gì? Tu tập được gì, tích lũy được gì, hay là những sản phẩm của hí luận, tự cao tự đại, cống cao ngã mạn, tà kiến, xem tu hành là pháp lực, là thần thông, những thứ này ma cũng có... thì con đường con đi còn quá xa, con hãy tư duy quán xét nhé.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline