ĐẠO TÂM 13/02/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 13/02/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 11:08 AM

Mối quan hệ giữa sám hối 4 câu và quán tích cực?

 

1. Thành tâm sám hối bất kỳ nơi:


Tức là thành tâm sám hối, sửa chữa lỗi lầm mọi lúc mọi nơi là đã quán tích cực 


 2. Quyết không lặp lại lỗi ban đầu 


Thể hiện sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm mà mình đã gây ra


Tức là đã suy nghĩ tích cực  


3. Tâm thành chí nguyện hướng về phật 


Nhận ra chỉ có một con đường duy nhất đó là giải thoát, là phật đạo không có con đường nào khác 


Đã xác định rõ chánh pháp là phật đạo, tức là suy nghĩ tích cực, và định hướng tích cực 


4. Sen tươi thơm ngát tỏa đạo tràng


Sen tươi là tâm, nhờ suy nghĩ tích cực, quán tích cực, tâm tỏa mùi hương, là kết quả của hạnh lành, đó là kết quả của một quá trình suy nghĩ tích cực, làm việc tích cực. Và hạnh lành đó được mọi người biết đến

 

Có thể nói sám hối chính là quán tưởng tích cực

 

 


Mối quan hệ giữa vãng sanh 4 câu và quán tích cực?

 

1. Vãng sanh vãng sanh taba


Giải thoát giải thoát tại taba, giải thoát chính ngay tại sinh thân của chúng sinh


Nơi nào có thân nơi đó có tu, nơi nào có thân nơi đó có giải thoát 


Tư duy tích cực, đúng chân lý 


2. Cầu cho tất cả chứng vị lai.


Vị lai là trở về với bản tâm chân thật của chính mình, chính là chân như, phật tánh 


Mong cho tất cả chúng sinh trở về với bản tâm của chính mình


Là tư duy, quán tưởng tích cực, đúng chân lý


3. Tâm không tướng không tất cả không


Dùng tuệ Bát nhã thấy rõ, ngã không, pháp cũng không 


Đã xâm nhập yếu chỉ của phật pháp, đó là chân lý, là tư duy tích cực vĩnh hằng không thay đổi 


4. Vạn phúc muôn dân khởi tâm lành


Mọi mọi chúng sinh điều khởi tâm lành, là vạn phúc của cõi taba. Mọi chúng sinh đều sẽ được giải thoát 


Kết quả của việc khởi thiện lành, đó là giải thoát 


Đây là quả tích cực 

 

Có thể nói đọc vãng sanh 4 câu chính là quán tưởng tích cực

 

 

 

Giảng bài Khấn nguyện trước khi thọ thực 

 

1. Nguyện vì tu thành đạo nghiệp nên thọ dụng thực phẩm này


Ăn thực phẩm này là để có thân thể khỏe mạnh, minh mẫn để tu hành 


Chỉ có một mục đích duy nhất


Quán niệm tích cực, đúng chân lý 

 

2. Nguyện thực phẩm này tiêu tai nghiệp chướng


Thực phẩm này là cá, là thịt, là động vật.... là nghiệp chướng, là chướng ngại cho việc tu hành, cho chính bản thân thực phẩm này. Cũng là nhân quả nghiệp báo, phải làm thực phẩm cho người thọ dụng


Người thọ dụng thực phẩm phát tâm từ, và nguyện thay chúng sinh này, làm chúng sinh này, thực phẩm này tỉnh ngộ nhận ra thân này chính là nghiệp quả do mình tạo ra, và chính nghiệp quả này, làm động vật là một trở ngại, một chướng ngại lớn cho việc tu hành

 

Vậy thì phải bỏ thân nầy thôi, làm thực phẩm cho chúng sinh chính là việc làm lợi lạc cho bản thân mình, là cơ hội để tiêu tai nghiệp này, thân nầy, vì thế mà hết sức hoan hỉ không oán hận vì bị chúng sinh ăn


Đây cũng chính là quán niệm tích cực 

 

3. Nguyện thực phẩm này (sinh mạng này) sớm vãng sanh tây phương cực lạc

 

Vì hoan hỉ cho việc xả bỏ thân nầy, chính là quả rốt ráo cho việc chúng niết bàn 


 
4. Nguyện chúng sinh này, thực phẩm này rất hoan hỉ an lạc khi, khi được góp phần bỏ thân mạng của mình giúp cho chúng sinh tu hành  


5. Nguyện vì sự hoan hỉ, an lạc, tự nguyện bỏ thân mạng, làm thực phẩm, giúp cho chúng sinh tu hành mà thực phẩm này, thân mạng này sớm tiêu trừ nghiệp chướng


6. Nguyện vì tấm lòng bồ tát của thực phẩm này, thọ mạng này sẽ giúp cho thực phẩm này, thọ mạng này sớm vãng sanh tây phương cực lạc


Cs học thuộc và khấn nguyện 3 lần  trước mỗi bữa ăn. 
 

Có thể nói đọc bài khấn nguyện 6 câu chính là quán tưởng tích cực 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline