ĐẠO TÂM 13/04/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 13/04/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 04:41 PM

Bài 86.

 

Nhập thế hành đạo tùy thuận chúng sinh. Nếu tùy thuận chúng sinh, thì chính là tùy thuận cúng dường các đức Phật.

 

Nếu làm cho chúng sinh vui mừng thì chính là làm cho các đức Như Lai vui mừng, vì các đức Như Lai vì nhân nơi chúng sinh mà sinh lòng đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm bồ đề, nhân nơi tâm bồ đề mà thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

Đối với chúng sinh mà sinh tâm bình đẳng, thì có thể sinh lòng đại bi đầy đủ hoàn toàn. Dùng tâm đại bi mà tùy thuận chúng sinh thì có thể thành tựu pháp cúng dường Như Lai.

 

Tất cả chúng sinh là gốc, rễ. Bồ tát là hoa, Phật là quả. Dùng nước đại bi tưới nhuần gốc rễ chúng sinh thì có thể trổ bông Bồ tát trí-huệ, và kết thành quả phật.

 

Bồ tát dùng nước đại bi làm lợi ích cho tất cả chúng sinh thì có thể thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên quả bồ đề thuộc về chúng sinh. Nếu không chúng sinh, tất cả bồ tát trọn không thể thành đạo vô thượng chánh đẳng giác chánh giác. Cư sĩ cũng như thế, hãy học theo đạo bồ tát.

 

 

Thánh Tâm Phật dạy:

 

1. Đối với tâm sân hận hãy chiến thắng bằng sự vui vẻ

 

2. Đối với người hay chửi bới hãy chiến thắng bằng ngôn từ hòa ái

 

3. Đối với người bủn xỉn, hãy chiến thắng bằng sự bố thí

 

4. Đối với người giả dối, hãy chiến thắng bằng sự chân thật

 

5. Đối với người hẹp hòi hãy chiến thắng bằng sự rộng lượng

 

6. Đối với người hấp tấp nóng vội hãy chiến thắng bằng sự bình tĩnh, cẩn thận

 

7. Đối với người cao ngạo hãy chiến thắng bằng sự khiêm tốn

 

8. Đối với người tự ti, hãy chiến thắng bằng niềm tin và sự kiên nhẫn

 

9. Đối với người háo thắng hãy chiến thắng bằng sự thất bại

 

10. Đối với người háo danh, hám lợi hãy chiến thắng bằng sự vô thường

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline