ĐẠO TÂM 13/11/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 13/11/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:43 AM

 

Cs học thuộc, quán niệm tham thấu bài pháp này mọi lúc mọi nơi.

 

1. Ngũ uẩn do duyên sanh, vô thường biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

2. Sắc do duyên sanh, vô thường biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

3. Thọ do duyên sanh, vô thường, biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

4. Tưởng do duyên sanh, vô thường biến đổi hoại diệt hư dối không thật

 

5. Hành do duyên sanh, vô thường biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

6. Thức do duyên sanh, vô thường biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

7. Các pháp do duyên sanh, vì duyên mà đến hết duyên lại đi

 

Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan.

 

8. Không có ta, không có sở hữu của ta, không có tự ngã, ta không thể làm chủ được bản thân mình.

 

9. Các pháp không có tự tánh, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, không có chủ thể nhất định.

 

10. Ngã cũng không, pháp cũng không. Là không, là trống rỗng, không có gì. Không có cái gì nhưng cái gì cũng có. 

 

11. Các pháp xưa nay thường vắng lặng

 

12. Pháp trụ ngôi pháp

 

13. Tướng thế gian thường còn

 

14. Tướng của các pháp không phải là tánh của các pháp

 

15. Tánh của các pháp không phải là tướng của các pháp

 

16. Tướng của các pháp là tánh của các pháp, tánh của các pháp là tướng của các pháp.

 

 (Mỗi câu là một tầng đạo lý, Cs hãy học thuộc và thường xuyên tham thấu)

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline