ĐẠO TÂM 15/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 15/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:58 AM

BÀI KỆ

 

Ai mưu cầu hạnh phúc

 

Bằng cách hại chúng sanh

 

Các loài thích an lành

 

Đời sau không hạnh phúc

 

 

Thương xa nhau là khổ

 

Thế nên chớ vấn vương

 

Người dứt niệm ghét thương

 

Là thoát vòng trói buộc

 

 

Thịt, cá... lâu ngày vẫn chưa thôi

 

Một kiếp khổ đau oán trách gì

 

Thương thay, ngồi lại hồi tâm tưởng

 

Ai dám dùng dao cắt thịt mình

 

 

Tâm hoảng hốt dao động

 

Khó hộ trì sáu căn

 

Tâm an trú trong thân

 

Sáu căn khó chỗ phòng

 

 

Ai tâm không an trú

 

Chạy theo các vọng trần

 

Không biết chân diệu pháp

 

Tịnh tín bị rúng động

 

Trí huệ không viên thành

 

 

BÀI KỆ

 

Hương các loại hoa thơm

 

Không bay ngược chiều gió

 

Hương của người đức hạnh

 

Ngược gió bay muôn phương

 

 

Như bông hoa tươi đẹp

 

Có sắc lại thêm hương

 

Như vậy, lời khéo nói

 

Có sắc lại có hương

 

 

Cũng vậy giữa quần sanh

 

Đầy cấu nhiễm phàm tục

 

Đệ tử bậc chánh giác

 

Không nhiễm, trí viên thành

 

 

Dễ thay thấy lỗi người

 

Lỗi mình thấy mới khó

 

Lỗi người ta phanh tìm

 

Như sàng trấu trong gạo

 

Còn lỗi mình che đậy

 

Như kẻ gian dấu bài

 

 

Lời nói được thận trọng

 

Tâm tư khéo phòng hộ

 

Thân chớ làm điều ác

 

Hãy giữ 3 nghiệp tịnh

 

Chứng đạo thánh nhân dạy

 

 

Việc đáng làm, không làm

 

Không đáng làm, lại làm

 

Người ngạo mạng phóng dật

 

Lậu hoặc ắt tăng trưởng

 

 

Phóng dật: Là phóng tâm, dính mắc chạy theo hình tướng, trần cảnh bên ngoài

 

Lậu hoặc: Là phiền não, là tự trói buộc

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline