ĐẠO TÂM 15/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 15/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 10:08 AM

1.Cs thường kiểm tra hành vi của mình, xem có hợp với một người con phật, hợp với chánh pháp không?

 

2.Lời nói khi đến đạo tràng và bên ngoài có gì khác biệt không?

 

3.Tâm phải thuần chơn, nếu chỉ tốt với một nhóm người, còn người khác thì không, thì chưa phải thật sự là tu, còn đối đãi, phân biệt, con đường tu còn quá xa.

 

4.Trong chùa thì đóng góp cúng dường, bên ngoài thì tính toán chi ly, thiệt hơn với chúng sinh, tìm mọi nguồi lợi của chúng sinh để cúng dường, bất chấp giới luật như thế là lệch đường tu.

 

5. Trong chùa thì khiêm tốn, nhẫn nhục, lễ phép dạ thưa với mọi người, bên ngoài thi ta đây, cao ngạo, vô lễ, vô phép..., làm nhiều việc xấu, như vậy là giả danh tu hành.

 

 6. Đa văn, hý luận, rêu rao việc tu hành của mình, có hành vi khoe khoang sự cao thấp của mình, so sánh với người, nghe ai nói giỏi hơn là đố kỵ không chấp nhận, khinh mạn…, thích khen ngợi, không thích người khác góp ý, hay chê bai mình, luôn thích nói sự hiểu biết của mình, không chịu học hỏi người khác... Đây không phải là phật pháp mà là pháp ma.

 

 

Hãy nhận diện ma chướng

 

1. Tất cả chúng sinh điều bình đẳng là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

2. Hãy làm bố thí là phật nói, không làm như vậy là ma nói

 

3. Người tu hành phải có đầy đủ từ bi và trí huệ, nói như vậy là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

4. Nói có nhân quả nghiệp báo là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

5. Nói các pháp do duyên sanh là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

6. Nói vô thường, vô ngã là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

7. Nói ngã không, pháp cũng không là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

8. Ái dục là hiểm nạn, là phật nói, không nói như vậy là ma nói 

 

9. Bố thí không thấy tướng, là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

10. Ai cũng có phật tánh là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

11. Phước huệ song tu là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

12. Thân này là tứ đại hợp thành là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

13. Thân này bất tịnh là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

14. Mười phương pháp giới là do tâm chúng sinh biến hiện là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

15. Sát sinh hại vật đời sau không hạnh phúc là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

16. Hãy làm thiện lành, ngăn ác tâm là phật nói, không như vậy là ma nói

 

17. Tướng thế gian là hư dối, là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

18. Gia đình là tướng duyên sanh, là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

19. Mỗi pháp chỉ là phương tiện của phật pháp, là phật nói không nói như vậy là ma nói

 

20. Nhà cửa, điền sản, đất đai, tiền bạc là tướng duyên sanh, như uyển, không thật, là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

21. Vạn pháp duy tâm tạo là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

22. Vì tâm chúng sanh có cao thấp, nên thấy ta bà không bằng phẳng là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

23. Vì tu thành đạo nghiệp, nên ăn thực phẩm nầy là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

24. Quần áo, nhà cửa là để bảo vệ thân thể này, có sức khỏe, không bệnh tật, thọ mạng lâu dài để có cơ hội tu hành là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

25. Ăn uống, trường dưỡng sức khỏe, để giúp thân thể nầy khỏe mạnh, trí huệ sáng suốt, để ngồi thiền, học chân lý phật pháp không phải để hưởng dục lạc là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

  (Cs học thuộc bài này)

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline