ĐẠO TÂM 16/09/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 16/09/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:23 AM

Thấy ngũ uẩn là thấy được Tham, Sân, Si và đoạn tận được Tham Sân Si

 

Con đường để đoạn tận Tham, Sân, Si là bát chánh đạo

 

 

Đạo tâm

 

Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu

 

1. Dục lậu: Ham muốn, tham cầu,

 

Ham muốn sắc dục

 

Ham muốn về tiền bạc, điền sản, nhà cửa

 

Ham muốn về lợi dưỡng ăn uống...

 

Ham muốn về, ngủ nghỉ

 

Ham muốn về công danh, chức quyền

 

Và tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến

 

2. Hữu lậu:

 

Những dòng tưởng, hình ảnh bóng dáng (tưởng về sắc, tưởng âm thanh, tưởng về mùi hương, tưởng về các vị, tưởng về xúc chạm và tưởng về các pháp trần) sanh diệt liên tục trong tâm (tưởng)

 

Những dòng tư duy, tác ý, suy nghĩ, thì thầm sanh diệt liên tục trong tâm – Hành (suy nghĩ về sắc, suy nghĩ về âm thanh, suy nghĩ về mùi hương, suy nghĩ về các vị, suy nghĩ về xúc chạm và suy nghĩ về các pháp trần).

 

Sự rõ biết liên tục sanh diệt trong tâm, sự rõ biết về sắc, sự rõ biết về âm thanh, sự rõ biết về mùi hương, sự rõ biết về vị, sự rõ biết về xúc chạm, sự rõ biết về các pháp trần - Thức.

 

3.Vô minh lậu: Sự mê lầm, không sáng suốt, u mê, tĩnh mịch, trong tâm.   

 

 

Đạo tâm (Bản ngã)

 

Bản ngã của ta nằm trong thân ngũ uẩn này

 

Bản ngã nằm trong cảm thọ (do chấp thủ cảm thọ, cảm thọ này của ta...)

 

Bản ngã nằm trong Tưởng (chắp hình ảnh, bóng dáng của ta...)

 

Bản ngã nằm trong suy nghĩ, tác ý, tư duy... (chấp thủ suy nghĩ, tư duy của ta... đúng sai) – Hành.

 

Bản ngã nằm trong sự nhận biết, rõ biết (chấp thủ trong sự rõ biết, nhận biết…là ta) - Thức.

 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức: Do duyên sanh, vô thường, biến đổi, hoại diệt, hư dối không thật

 

Cái gì do duyên sanh thì vô thường biến đổi, hoại diệt hư dối, không thật

 

Nếu duyên vô thường, thì cái gì được duyên sanh cũng vô thường

 

Nếu duyên biến đổi thì cái gì do duyên sanh cũng biến đổi

 

Nếu duyên hoại diệt thì cái gì do duyên sanh cũng hoại diệt

 

Nếu duyên hư dối thì cái gì do duyên sanh cũng hư dối

 

Nếu duyên không thật thì cái gì do duyên sanh cũng không thật.

 

 

Đã đến thời Ngũ uẩn, Cư sĩ tập trung học và quán xét ngũ uẩn. Các thời hành trì kinh điển là theo nghiệp của ta ba bà để giải, Cư sĩ không chạy lung tung.

 

Nhiều Cư sĩ không hiểu, cứ chạy lung tung, tưởng đọc nhiều loại là tốt. Cư sĩ phải tư duy, không để tâm ma dẫn dắt.

 

Các thời kinh Sư Phụ hướng dẫn trên trang pháp hoa, đều có liên quan tới nghiệp chúng sinh ta bà. Ta đọc, quán xét là để giải nghiệp cho ta, cửu huyền thất tổ của ta cũng là phối hợp giải nghiệp chúng sinh ta bà.

 

Vì thế Sư Phụ nói mỗi Cư sĩ là một mắc xích quan trọng. Để góp phần vào cái chung của đạo tràng.

 

Nếu 1 mắc xích bị sai lệch điên đảo... sẽ ảnh hưởng toàn bộ đạo tràng, điều này hiện nay nhiều Cư sĩ vẫn chưa nhìn ra, mà cứ lo chạy đọc kinh theo ý riêng của mình.

 

Nơi nào yên tĩnh là ta cứ tham thấu, đọc và quán xét ngũ uẩn, để phối hợp cùng với đạo tràng. Còn các thời kinh khác thì ta chỉ đọc bổ sung thêm nếu có thời gian.

 

Trên cơ sở đó, Cư sĩ cũng lưu ý, khi có thông báo các thời kinh khác trên trang pháp hoa trong thời gian tới.

 

 

Thân kiến _ Hoài nghi_Giới cấm thủ

 

 

1. Thân kiến: Chấp ngũ uẩn là ta, ta là ngũ uẩn. Cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là mình, là ta nảy sinh sự tà kiến.

 

Không thấy được ngũ uẩn là do duyên sanh, do duyên hợp mà thành.

 

Không thấy được sắc, thọ, tưởng, hành, thức là do duyên sanh, duyên hợp mà thành

 

Không thấy được ngũ uẩn là do duyên sanh - duyên diệt.

 

Không thấy được thế giới là do ngũ uẩn tạo thành, (nếu thế giới do ngũ uẩn tạo thành thì thế giới cũng do duyên sanh)

 

2. Hoài nghi: Không tin pháp mình tu là chân lý, nghi ngờ pháp tu, không hiểu ngũ uẩn, không tham thấu dẫn đến không tin ngũ uẩn.

 

3. Giới cấm thủ: Kiến chấp giới luật, những giới luật ngăn cấm không đúng theo lý nhân quả,  duyên  sanh,...cứng ngắt giáo điều, tà kiến.

 

Nếu phá được thân kiến thì 2 trói buộc (hoài nghi, giới cấm thủ) tiếp theo sẽ được tháo gỡ.

 

Phá được thân kiến, thì sẽ phá hoài nghi và giới cấm thủ.

 

 

Phần ngũ uẩn rất khó, cư sĩ tham thấu cho kỹ các điều Sư Phụ giảng, và đọc thêm tài liệu ngũ uẩn để tham thấu.

 

Tầng nghiệp về ngũ uẩn của chúng sinh ta bà (trong đó có cửu huyền thất tổ nhiều đời của mình) rất sâu dày, không dễ giải.

 

Các Cư sĩ phải tinh tấn góp sức với đạo tràng, qua đó vừa độ mình độ người, đồng thời cứu cửu huyền thất tổ của mình.

 

Chỉ cần Cư sĩ đọc bài giảng Sư Phụ giảng tham thấu cho kỹ và đọc tài liệu về ngũ uẩn mà hiểu rõ là độ được.

 

Hiện nay đã vào công đoạn quyết liệt, khó khăn nhất (giải nghiệp chúng sinh ta bà bằng pháp ngũ uẩn) vừa sâu, vừa dày, vừa rộng, vừa đen, dính chặt,... không thể diễn tả, tầng nghiệp vô lượng vô biên, đại a tăng kỳ, đại thái dương hệ, đại pháp giới, không thể đếm.

 

 

Kệ tinh tấn

 

Tái sanh duyên phát khởi

 

Duyên khởi tu tại tâm

 

Tu tại tâm ắt có chướng ngại

 

Có chướng ngại mới tu thành Phật

 

 

Ta là người của chúng sanh

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline