ĐẠO TÂM 16/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 16/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 10:09 AM

Thân này là thân ngũ uẩn

 

1.Ngũ uẩn do duyên sanh, vô thường biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

2.Tưởng, hình ảnh, bóng dáng là do duyên sanh, vô thường, biến đổi, hoại diệt, hư dối không thật

 

3.Tướng này do duyên sanh, vô thường biến đổi, hoại diệt, hư dối, không thật

 

4.Lời nói, âm thanh, việc làm do duyên sanh, vô thường, biến đổi, hoại diệt, hư dối, không thật

 

5.Không chấp lời nói, không chấp âm thanh, không chấp việc làm vì nó do duyên sanh, vô thường, biến đổi, hoại diệt, hư dối, không thật

 

6.Không mắc lời nói, không dính âm thanh, không chấp việc làm vì nó do duyên sanh vô thường, biến đổi, hoại diệt, hư dối, không thật

 

7.Nghiệp này cũng do duyên sanh, vô thường biến đổi, hoại diệt, hư dối không thật

 

8.Cảm thọ này, cảm giác này cũng do duyên sanh, vô thường, biến đổI, hoại diệt hư dối không thật

 

9.Ngã, ta, đâu có, đâu có tự ngã, mà do duyên sanh vô thường, biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

10.Chúng sinh cũng do duyên sanh, vô thường biến đổi hoại diệt hư dối không thật

 

11.Tho mạng này cũng do duyên sanh vô thường, biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

12.Vong linh, hương linh, u linh, ảo ảnh, ma chướng, ủy mị, tam giới cũng do duyên sanh, vô thường biến đổi, hoại diệt, hư dối, không thật

 

(Cs học thuộc và hành trì)

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline