ĐẠO TÂM 18/04/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 18/04/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 12:38 PM

1. Thực hiện 10 hạnh nguyện của đức Phổ Hiền là Giới.

 

2. Mỗi hạnh nguyện của ngài, ta thực hiện miên mật, tinh tấn, với lòng tín tâm vô hạn, chính lòng tín tâm này, mà mỗi khi thực hiện ta tập trung, chú ý. Khi tập trung chú ý thực hiện hạnh nguyện của ngài, mỗi lần như thế thì tâm ta càng ngày càng an trú, càng nhiếp tâm, không loạn động, sự tập trung cao, tâm không loạn động do quá trình thực hành giới mang lại gọi là Định.

 

3. Khi tâm tập trung, tâm không loạn động, chính sự tập trung chú ý, tâm không loạn động làm tâm ta nẩy nở, và phát giác ra nhiều điều mới, mà lúc bình thường ta không nhận ra đó chính là Tuệ sinh ra.


Từ Giới sinh Định, từ Định sinh Tuệ chính là ý nghĩa này. 
 

  

 

10 hạnh phổ Hiền 


1. Kính lễ chư phật:


- Giữ giới lạy  phật mỗi ngày 


- Hương, hoa ...lễ phật điều đặng, thường xuyên


- Lễ phép với thầy và mọi người


2. Tán thán như Lai:


- Hành trì kinh điển điều đặn và thường xuyên


- Suy nghỉ tích cực, làm việc thiên lành 


- Chia sẽ sự hiểu biết phật pháp của mình với mọi người 


3. Rộng tu cúng dường:


-  Dùng vật chất cúng dường 


-  Dùng pháp cúng dường ( ấn tống kinh điển, hành trì kinh điển, tìm hiểu ý nghĩa kinh, chia sẽ phật pháp,  giảng kinh thuyết pháp)


-  Làm từ thiên, giúp đỡ mọi người.


Làm nhiều việc lợi ích, tích cực để duy trì Chánh pháp gọi là rộng tu cúng dường.

 

4. Sám hối nghiệp chướng:


- Thường xuyên ăn năn,sữa sai những lỗi lầm do mình gây ra


- Định kỳ điều đặng thành tâm  sám hối cho bản thân


- Sám hối cho những hành vi sai trái ở đời  quá khứ,hiện tại, và đoạn tân sai trái trong đời vị lai


5. Tủy hỷ công đức:


Tùy theo phương tiện của mình, điều kiện mình hiện có, mà làm các phật sự, và chia sẽ  những hiểu biết, những điều tích cực cho mọi người về phật pháp.


6. Thỉnh chuyển Pháp luân:


Khi phật còn tại thế, thì ngài phát nguyện thỉnh phật nói kinh, thuyết pháp.


Hiện tại thì Cs thỉnh Thầy, các bậc Thiện tri thức, bạn đồng tu giảng kinh nói pháp, và chia sẽ các bài giảng của thầy.... cho mọi người dưới nhiều hình thức, để mọi người vận dụng mà tu hanh. 

 
7. Thỉnh phật trụ thế:


- Khi phật còn tại thế, thì thỉnh phật không nhập níp bàn.Mà ở lại  với chúng sinh.


- Hiện nay Cs Lấy 10 hạnh , giới của đức Phổ Hiền mà thực hành, làm giới tu,lấy giới làm người  Thầy cho mình tu, cho mình học hỏi.


- Bảo tồn kinh điển, duy trì chánh pháp.


- Xây dựng chùa,  đạo tràng làm nơi cho mọi người tu hành.


- Đưa chánh pháp đến mọi nhà.


- Hoằng dương phật pháp.


8. Thường tùy phật học:


- Theo khẳ năng của mình mà chon kinh điển, phương tiện tu cho phù hợp, không nhận, chọn ngoài khẳ năng ấy 


- Thực hành, hành trì  kinh điển...theo hướng dẫn của thầy. 


9. Hằng thuận chúng sinh:


Vững lòng, niềm tin.Tùy  theo khă năng, sự hiểu biết của mọi người mà ta chia sẻ hiểu biết của mình về chánh pháp. Sự chia sẻ đó phụ thuộc vào mọi người, vào điều kiên, phương tiện, và căn cơ.


Không vì quá hoan hỷ, mà nôn nóng, nóng vội chia sẽ,mà không quan sát người khác  thì sẽ không đạt kết quả như ý muốn. 


10. Phổ giai hồi hướng:


Làm bất cứ được việc lành, việc  tích cực nào, điều hồi hướng hết tất cả cho mọi người. Mở rộng tấm lòng quãng đại mà chia sẽ. Chính vì điều này mà phước lành và Công đức Cs luôn tăng trưởng.
  

 


Giảng Pháp ngữ Bát Chánh Đạo:

1. Bát chánh đạo: Là tám con đường Chơn chánh, tám cửa tu tập, để hoàn thiện bản thân, từ nhân cách đạo đức làm người, đến những phương tiện để rốt ráo đạo đức nhân cách của một con người.

 

Từ cách nhìn nhận mọi vấn đề bằng trí tuệ, đến tư duy suy nghĩ chơn chánh, từ lời nói thiện lành tích cực đến hành vi thực hiện thực hiện cũng chân chánh. 

 

Bát chánh hướng dẫn từ đạo đức nghề nghiệp mưu sinh cho đến động viên, tinh tấn thực hiện, làm tăng trưởng các điều thiện lành cho người thực hiện, để tăng trưởng công đức, và tích phước báu.   


 
Bát chánh đạo hướng dẫn ta, làm gì cũng phải tập trung vào công việc mình làm, tập trung chú ý, để đạt kết cao nhất, với trạng thái tư duy Trí tuệ sáng suốt.


Bát chánh đạo, không chỉ là, đạo đức, đắc nhân tâm, nhân luân đạo đức làm người, mà còn là con đường cứu cánh cho Cs ta trên bước đường tu.


Bát chánh đạo, tám đường, tám ngành song song, không có đường nào lớn hơn đường nào, Cs thực hiện đồng điều như nhau gọi là con đường Trung đạo có tám ngành. 
 

Ai cũng có sai lầm, sai lầm là khổ đâu, hết sai lầm là hạnh phúc.


Có con đường đi đến khổ đau, thì phải có con đường đi đến hạnh phúc.

 

Con đường đi đến hạnh phúc đó chính là Bát chánh đạo.

 

Con đường khổ đau, đầy bi thương là do nó được trang bị, bao bọc bởi Tham, sân, si và nhiều sự phiền não mang lại. 

 

Con đường bát chánh đạo là con đường tiến tới sự đoạn tận Tham, Sân, Si, là con đường đưa mọi người đến với nhau bằng tình thương yêu và trí huệ. Bằng sự mở rộng tấm lòng, đem tình thương yêu, mở rộng vòng tay chào đón để cùng nhau bước đi, đến con đường giác ngộ.

 

Không tính toán so đo, không hơn thua, không ích kỷ nhỏ nhen, lấy tình thương bao bọc tình thương, lấy từ bi nuôi dưỡng từ bi, hương thơm lan tỏa chúng sinh. Hỗ trợ giúp đỡ, diều dắt nhau vững vàng trở về với nguồn cội.  


Có thể nói Bát Chánh Đạo còn thì chánh pháp còn. Trên thế gian này nếu còn người trì, và  thực hành Bát Chánh Đạo thì phật pháp còn tồn tại. 
 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline