ĐẠO TÂM 18/09/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 18/09/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:24 AM

Làm việc bố thí mà không chấp tướng bố thí thì được phước đức vô lậu thanh tịnh không cùng tâm

 

Trái lại đem tâm phiền não nhiễm ô mà làm việc bố thí, thì được quả nhiễm ô vô lậu bất tịnh có cùng tận

 

Đem tâm từ bi, trí huệ, thanh tịnh mà làm các phật sự, thì được phước vô lậu thanh tịnh không cùng tận

 

Trái lại đem tâm phiền não, nhiễm ô, bất tịnh mà làm các phật sự, thì được phước báo hữu lậu nhiễm ô bất tịnh có cùng tận

 

Làm việc bố thí nhưng không chấp các tướng bố thí, không chấp (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp)

 

Không chấp ngã (không chấp có ta bố thí), không chấp pháp (không chấp có người bố thí, có vật bố thí)

 

Chấp ta bố thí là: (Là chấp ngũ uẩn là ta), là chấp sắc, chấp thọ, chấp tưởng, chấp hành, chấp thức

 

Tức là chấp có thân (sắc) này bố thí, chấp có cảm thọ (thọ) của ta làm việc bố thí, chấp có hình ảnh bóng dáng (tưởng) của sự bố thí, chấp có suy nghĩ, tác ý (hành) của ta về việc bố thí, chấp có sự rõ biết (thức) của ta về việc bố thí

 

Vì thế làm việc bố thí, mà chấp tướng bố thí, không chấp ngã, chấp pháp, thì được quả vô lậu thanh tịnh không cùng tận, như 10 phương hư không, khắp cùng pháp giới.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline