ĐẠO TÂM 18/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 18/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 10:11 AM

Hạnh bố thí Ba la mật (Bố thí rốt ráo)

 

1. Là bố thí không trụ tướng / hay bố thí vô trụ tướng

 

- Là bố thí không dính vào tướng

 

- Là bố thí không chấp ngã, nhân tướng  

 

- Là bố thí không chấp chúng sinh tướng

 

- Là bố thí không chấp thọ giả tướng

 

2. Bố thí với tâm buông xả, không dính chấp

 

3. Bố thí với thân buông xả, không dính chấp

 

4. Bố thí bằng khẩu buông xả không dính chấp

 

Là bố thí bằng hành động, lời nói, bằng việc làm cụ thể. Nhưng không có tướng  người cho bố thí, không có tướng phương tiện bố thí, và không có tướng người nhận bố thí.

 

5. Bố thí vô trụ tướng là phương tiện thực hành xả bỏ tâm tham

 

6. Bố thí vô trụ tướng là phương tiện nuôi dưỡng tâm từ bi

 

7. Bố thí vô trụ tướng là phương tiện xả bỏ thân ngủ uẩn này

 

8. Bố thí vô trụ tướng là phuong tiện xả bỏ chấp ngã, và chấp pháp. Nghĩa là ngã không và  pháp cũng không

 

Cs học thuộc bài này trước khi đi tặng quà tết cho bà con và vận dụng vào thực tế.

 

 

 

Ngũ uẩn do duyên sanh

 

1. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức do duyên sanh vô thường, biến đổI, hoại diệt, hư dối không thật

 

2. 6 căn, 6 trần (12 xứ), do duyên sanh vô thường, biến đổi, hoại diệt, hư dối không thật

 

3. 6 căn, 6 trần, 6 thức (thập bát giới) do duyên sanh vô thường, biến đổi, hoại diệt, hư dối không thật

 

4. Ngã, ta không có chủ thể, không có tự ngã, cũng do duyên sanh vô thường, biến đổi hoại diệt, hư dối không thật

 

5. Các pháp thế gian (tên gọi...) cũng do duyên sanh vô thường biến đối hoại diệt, hư dối không thật

 

Thế giới chúng sanh vì duyên mà sinh trưởng và cũng vì duyên mà đoạn diệt

 

Thế giới chúng sanh vì duyên mà đến và cũng vì duyên mà đi

 

Thế giới chúng sanh vì duyên mà hợp và cũng vì duyên mà tan

 

Pháp giới cũng vậy, tam giới cũng vậy, thế giới này, hay thế giới khác, các cảnh giới quốc độ, cũng vậy không có sai khác

 

Vậy đâu có gì là chân thật, chỉ là giả tướng do duyên sanh

 

Chỉ có chân như, chân tâm, bổn tánh, cội nguồi bản thể là chân thật không hư dối

 

(Cs học thuộc bài pháp này và tham thấu)

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline