ĐẠO TÂM 19/03/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 19/03/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 04:34 PM

Bài 63.

 

Thân này là vô thường, là huyễn

 

Thân này bóng bọt không thể cầm nắm

 

Thân này như bóng nổi không thể còn lâu

 

Thân này như ánh nắng vợn giữa đồng, do lòng khát ái sinh

 

Thân này như cây chuối không bền chắc

 

Thân này như đồ huyễn thuật do nơi điên đảo mà ra

 

Thân này như cảnh chiêm bao, do hư vọng mà thấy có

 

Thân này như bóng của hình, do nghiệp duyên hiện

 

Thân này như vang của tiếng, do nhân duyên thành

 

Thân này như mây nổi trong giây phút tiêu tan

 

Thân này như điện chớp, sanh diệt rất mau lẹ

 

Thân này như đất vì nó không có chủ

 

Thân này là ổ chứa các nhóm bệnh hoạn

 

Thân này không có ta như là lửa

 

Thân này không trường thọ như là gió

 

Thân này không có nhân như là nước

 

Thân này không thật, do tứ đại giả hợp mà thành

 

Thân này vốn không nếu lìa ngã và ngã sở

 

Thân này là vô tri, như cây cỏ, ngói, đá

 

Thân này không làm ra, vô tác, do gió nghiệp chuyển lai

 

Thân này là bất tịnh chứa toàn những thứ dơ bẩn

 

Thân này là hư dối, dầu có tắm rửa ăn mặc tử tế nó vẫn tan rã

 

Thân này là tai họa vì đủ thứ các bệnh hoạn khổ não

 

Thân này không chắc chắn vì thế nào rồi cũng chết

 

Thân này như rắn độc, chứa chất độc tham, sân, si

 

Thân này như giếng khô trên gò

 

Hãy nên nhàm chán cái thân này

 

Hãy nên ưa muốn thân phật, vì thân phật là pháp thân, do vô lượng công đức trí tuệ sanh, do giới, định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến sanh. Do từ bi hỷ xả sanh, do bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ sanh, do các pháp ba la mật sanh, do lực thông, tâm minh sanh, do 37 phẩm trợ đạo sanh,…

 

 

Bài 64.

 

Tiếp theo, để vào Pháp Hoa, căn lành của Cư sĩ luôn được nuôi dưỡng, không bị gián đoạn, đó là có niềm tin về phật, mặc dù ta không thấy, đó là lòng nghĩ về phật, niệm về phật không hề gián đoạn, và được phật hộ niệm, phật gia trì luôn nghĩ về phật thì phật sẽ hộ niệm. Vì trí huệ của pháp hoa không phải là trí huệ của thế gian, mà là trí huệ xuất thế gian, trí tuệ thế gian không thể hiểu, không thể biết. Bậc tu thanh văn, duyên giác cũng không thể hiểu, cũng không thể biết và cũng không thể vào trí huệ của pháp hoa, nếu không gieo trồng căn lành, không có phật hộ niệm. Vì thế phải tin có phật, có phật hộ niệm, phải có phật gia trì. Muốn có phật hộ niệm thì tâm luôn nghĩ về phật, niệm luôn có phật, niệm niệm về phật không gián đoạn, tâm phải có phật an trú, mọi lúc mọi nơi, không gián đoạn, không đứt đoạn, thì mới đủ lực, đủ trí, đủ sáng suốt, đủ sức mạnh để vào trí huệ của pháp hoa (Trí tuệ phàm phu không thể thâm nhập pháp hoa).

 

Phải trồng căn lành ở 3 đời các đức phật, phật quá khứ, phật hiện tại, phật vị lai. Phải gieo trồng căn lành và gần gũi quyến thuộc bồ đề (bạn đồng tu), trồng nhiều căn lành, nhiều quyến thuộc bồ đề sẽ trợ lực mạnh mẽ cho ta trên bước đường tu, và làm cho hạt giống bồ đề không bị gián đoạn.

 

Nhiều Cư sĩ vì ái nghiệp nặng nề, vì thương vợ, thương con chạy theo danh lợi thường tình của thể gian, không tỉnh táo, làm mất đi căn lành đã trồng, đã gieo, mất đi sợi dây liên kết với phật, thật đáng tiếc.

 

Bài này rất quan trọng để vào Pháp Hoa, Cư sĩ phải thực hành hàng ngày mọi lúc, mọi nơi đều có phật, để được phật hộ niệm. Trí tuệ của xuất thế gian phải dùng niềm tin để vào đạo.

 

 

Đức phật trước khi giảng kinh pháp hoa, đã nhập định vô lượng nghĩa và giảng kinh vô lượng nghĩa xứ. Trí huệ, ngữ nghĩa thông suốt, không xứ sở, không chướng ngại hàm ý như thế mới vào pháp hoa, mới ngộ nhập tri kiến phật.

 

Hoàn cảnh khác nhau, con người khác nhau sẽ thuyết pháp khác nhau ở chùa thuyết pháp khác, cư sĩ thuyết pháp khác

 

Phương tiện khác nhau, thuyết pháp sẽ khác nhau

 

Người tiêu cực thuyết pháp khác, người cõi mở thuyết pháp khác

 

Người có học vấn thuyết pháp khác, người không có học vấn thuyết pháp khác

 

Người căn cơ cạn kiệt thuyết pháp khác, người căn cơ sâu dầy thuyết pháp khác

 

Phương tiện đi lại khác nhau thuyết pháp khác nhau.

 

Người căn tính tiểu thừa thuyết pháp khác, căn tính đại thừa thuyết pháp khác

 

Người cố chấp bảo thủ thuyết pháp khác, người cởi mở thuyết pháp khác

 

Người thôn quê thuyết pháp khác, người thành phố thuyết pháp khác

 

Người bệnh thuyết pháp khác, người khỏe thuyết pháp khác.

 

Phương tiện của bồ tát khi thuyết thật giả, người phàm phu khó nhận ra.

 

Tùy theo phương tiện chúng sinh mà thuyết, theo phương tiện chúng sinh mà nói, tưởng mâu thuẫn nhưng không mâu thuẫn, trí tuệ không ngăn ngại, biện tài vô ngại

 

Xứ sở của biện luận không có ranh giới, không bờ mé, lời nào cũng có chánh pháp, lời nào cũng độ chúng sinh.

 

Người thế gian hay chấp đố lời nói, dính mắc sự hiểu biết của mình, đâu đủ trí huệ nhận ra được điều này. Cư sĩ ta phải lưu ý không khéo thất hạnh trên đường tu.

 

Khen cũng độ sinh, chê cũng độ sinh

 

Nói gần cũng độ sinh, nói xa cũng độ sinh

 

Nói thương cũng độ sinh, nói ghét cũng độ sinh

 

Nói giàu cũng độ sinh, nói nghèo cũng độ sinh

 

Vì độ sinh không bệnh mà nói bệnh, bệnh nói không bệnh

 

Vì độ mà nói gần, vì độ mà tránh xa

 

Vì độ mà nói hữu vi, vì độ mà nói vô vi

 

Vì độ mà nói thiện, vì độ mà nói ác

 

Vì độ mà ăn mặn, vì độ mà ăn chạy

 

Vì độ mà mà rượu chè bè bét, vì độ mà tịnh trai giới

 

Vì độ mà nói trai, gái nam nữ, vì độ mà nói sa môn

 

Vì độ mà bày các phương tiện hợp, tan

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline