ĐẠO TÂM 19/06/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 19/06/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 07:05 AM

Bài 107.

 

1/ Từ, Bi, Hỉ, Xả: Gọi là tứ vô lượng tâm

 

-Từ: là ban vui cho tất cả chúng sanh

 

- Bi: là cứu khổ cho tất cả chúng sanh

 

- Hỉ: là thấy người làm thiện, làm lành ta sinh tâm hoan hỷ

 

- Xả: là bỏ tâm thương ghét, oán hận, thân tâm bình đẳng đối với tất cả mọi người.

 

2/ Bát nhã: Là trí huệ, bao gồm:

 

- Văn tự bát nhã: Lời nói, hay kinh văn, bát nhã đã viết.

 

- Quán chiếu bát nhã: Là trên cơ sở văn tự bát nhã đã viết, ta quán xét chiếu soi, tìm  thấy nghĩa chân thật của kinh văn.

 

- Thật tướng bát nhã: nhờ quán soi, thấy rõ chân lý, thực tướng các pháp, thấy rõ các pháp vốn không như thực tướng (vốn không), cho nên tu tất cả các công đức điều được viên mãn.

 

 

3/ Hãy nhận lỗi nơi mình

 

Đừng hay nói lỗi người

 

Lỗi người tức lỗi người

 

Đồng thể tâm đại bi

 

Đại bi tâm phát khởi

 

Phật cũng là chúng sinh.

 

 

4/ Căn tánh gì nói pháp đó

 

Tùy người mà nói pháp

 

Tùy duyên mà truyền pháp

 

Không huyễn hoặc huyên thuyên

 

Làm nhiễu loạn chúng sinh

 

Sinh tâm tăng phiền não

 

Lợi người đâu chẳng thấy

 

Lợi mình cũng bằng không

 

Đâu phải người có trí.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline