ĐẠO TÂM 19/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 19/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 10:12 AM

Giới, định, tuệ (huệ), giải thoát, giải thoát tri kiến?

 

1. Thân, khẩu, ý xa lìa tội lỗi gọi là giới

 

2. Chân tâm lặng yên lìa vọng niệm gọi là định

 

3. Chơn trí sáng suốt chiếu tỏ các pháp gọi là tuệ

 

4. Thân tâm không bị ràng buộc gọi là giải thoát

 

5. Biết mình thật giải thoát gọi là giải thoát tri kiến

 

Người tu nhờ giới, định, tuệ làm nhân

 

Chứng được thể giải thoát, giải thoát tri kiến của pháp thân là quả

 

(Gọi là ngũ phần pháp thân)

 

(Cs học thuộc bài này)

 

 

Đạo tâm trả lời Cs

 

Vô thượng chánh đẳng chánh giác?

 

- Chỗ giác ngộ của phật không còn ai hơn gọi là vô thượng

 

- Xa lìa tà vọng gọi là chánh

 

- Ngộ được chân lý gọi là giác

 

 

Đạo tâm

 

Ngũ uẩn do duyên sanh, vô thường biến đổi, hoại diệt, hư dối, không thật

 

Hãy suy nghĩ tích cực, hãy suy nghĩ thiện lành, hãy suy nghĩ giải thoát

 

Hãy làm việc tích cực, hãy làm việc thiện lành, hãy thực hành giải thoát

 

Truyền lời nói tích cực, truyền lời nói thiện lành, truyền lời nói giải thoát

 

Giảng lời tích cực, giảng nói thiện lành, lời lành giải thoát

 

Tâm khởi tích cực, tâm khởi thiện lành, tâm hành giải thoát

 

Tâm vui điều thiện, tâm mến điều lành, tâm hành giải thoát

 

Xả bỏ dính chấp, xả chấp mong cầu, đi đầu giải thoát

 

(Cs học thuộc và hành trì bài này)

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline