ĐẠO TÂM 20/03/2020

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 20/03/2020
Ngày đăng: 30/08/2022 12:21 PM

Bổ khuyết đạo tâm 

 

Nhân: Nuôi dưỡng tâm từ, nuôi dưỡng tình thương yêu đối với muôn loài vạn vật.

 

Nghĩa: Cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải, bình đẳng tâm.

 

Lễ: Sự tôn trọng, hòa nhã, hòa ái, ái ngữ trong cư xử với mọi người.

 

Trí: Thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, tiêu cực, tích cực, đúng sai.


 
Tín: Giữ đúng lời, đáng tin cậy, phải có niềm tin sâu dày vào chánh pháp, kiên định giữ mãi ánh sáng phật pháp trong tâm.

 

 

 10 hạnh nguyện Phổ Hiền 

 

Nguyện thứ nhất 


Lễ kính Chư Phật


Hai là xưng tán Như Lai


Ba là rộng tu cúng dường


Bốn là sám hối nghiệp chướng


Năm là tùy hỷ công đức


Sáu là thỉnh chuyển pháp luân


Bảy là thỉnh Phật trụ thế


Tám là thường học theo Phật


Chín là hằng thuận chúng sinh


Mười là hồi hướng khắp cả
 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline