ĐẠO TÂM 20/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 20/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 10:14 AM

Bố thí không thọ giả tướng?

 

Là bố thí không trụ nơi tướng bố thí

 

Là bố thí không chạy theo phàm tình, dẫn dắt của thế gian

 

Xem việc bố thí là phương tiện, nguyện lực, hành trì để tu đạo giải thoát, vì thế không dính chấp vào thời gian, địa điểm phương tiện bố thí, biết được thời gian, địa điểm, phương tiện bố thí cũng do duyên sanh, vô thường, biến đổi, không thật

 

Thực hành ở chỗ vô sanh mà bố thí, tức là ở chỗ không sanh diệt mà bố thí

 

Biết thế gian, con người là hư huyễn, không thật, do duyên sanh, vô thường, biến đổi và hoại diệt. Ta nương vào chỗ sanh diệt mà thực hành bố thí ở chỗ vô sanh. Là bố thí vô trụ tướng, là bố thí không dính vào các tướng bố thí. Thực hành việc bố thí tâm luôn an trú ở ngã không và pháp không

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline