ĐẠO TÂM 21/05/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 21/05/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 06:58 AM

Bài 99: Tất cả các pháp thế gian

 

Có sinh ắt có tử

 

Có hội tụ để chia ly

 

Dù sum la vạn trượng

 

Không thoát khỏi vô thường

 

Vạn vật luôn dời đổi

 

Sắc người có biến suy

 

Có sum họp để chia ly

 

Tất cả các pháp thế gian

 

Có sanh điều có tử

 

Dầu thọ mạng vô lượng

 

Tất có kỳ phải hết

 

Có thịnh tất có suy

 

Sum họp có biệt ly

 

Tuổi trẻ chẳng dừng lâu

 

Khỏe mạnh bị bệnh sanh

 

Sự chết nuốt mạng người

 

Không có gì thường còn

 

Bậc vua chúa tự tại

 

Thế lực không ai bằng

 

Tất cả điều dời đổi

 

Mạng sống cũng như vậy

 

Sự khổ xoay không ngần

 

Lưu chuyển không thôi dừng

 

Ba cõi điều vô thường

 

Mọi loài không có vui

 

Tánh tướng của pháp có

 

Tất cả điều trống không

 

Pháp sanh diệt lưu chuyển

 

Luôn có những lo khổ

 

Sợ sệt các lỗi ác

 

Già bệnh chết buồn rầu

 

Những khổ ấy không ngần

 

Hư rã nhiều tai hại

 

Phiền não bao gói kín

 

Khác nào tầm ở kén

 

Là người có trí huệ

 

Đâu nên thích chốn này

 

Các khổ nhóm nơi thân

 

Tất cả đều nhơ nhớt

 

Tai nạn ghẻ nhọt thảy

 

Cội gốc của khổ đau

 

Nguồn gốc của sanh tử

 

Dầu là thân chư thiên

 

Điều cũng giống như vậy

 

Dục ái điều vô thường

 

Nên phật chẳng tham ưa

 

Ly dục khéo tư duy

 

Đặng chứng quả chơn thiệt

 

Rốt ráo dứt sanh tử

 

Đặng bất sanh bất diệt

 

 

Bài 100: Giới

 

1. Nhịn nhường là giới đầu tiên

 

Chư vị hiền thánh vẫn thường khuyên ta

 

Kẻ mong lìa bỏ trần ai

 

Mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu

 

 

2. Người trí huệ khác phàm phu

 

Vượt qua vực thẳm hố sâu dễ dàng

 

Kìa phật thánh thoát trần gian

 

Cũng nhờ qua khỏi con đàng chông gai

 

 

3. Giữ giới hạnh chớ lầm sai

 

 Sân si, tật đố tránh hai tánh này

 

Gìn giữ bổn nguyện đủ đầy

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline