ĐẠO TÂM 22/07/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 22/07/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:03 AM

Bài 118.

 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

 

Điều vô thường, tạm bợ

 

Không có gì chắc chắn

 

Không có gì thường còn

 

 

Quán sắc như bọt nước

 

Thọ như bong bóng nước

 

Tưởng như quán nắng xuân

 

Các hành như cây chuối

 

Các thức pháp như huyễn

 

Đấng thế tôn dạy vậy

 

Tư duy kỹ khắp cả

 

Chánh niệm khéo quán sát

 

Không thật, chẳng kiên cố

 

Không có ngã, ngã sở

 

Trong thân khổ uẩn này

 

Đại trí phân biệt dạy

 

Xa lìa ba pháp này

 

Thân thành vật vứt bỏ

 

Thọ hơi nóng và thức

 

Lìa chúng phần thân khác

 

Vĩnh viễn vùi gò hoang

 

Như gỗ không thức tưởng

 

Thân này thường như vậy

 

Huyễn dối dụ người ngu

 

Như gai độc, như sát

 

Không có gì chắc thật

 

Tỳ kheo siêng tu tập

 

Quán sát thân uẩn này

 

Chuyên tinh luôn ngày đêm

 

Chánh trí buộc niệm lại

 

Hành hữu vi ngừng nghỉ

 

Vĩnh viễn chốn thanh lương

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline