Đạo Tâm 23/09/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Đạo Tâm 23/09/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 02:38 PM

NIỆM 10 DANH HIỆU CỦA MỘT ĐỨC PHẬT


1/ Như Lai: Không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, không có trụ xứ.


2/ Ứng cúng: Nghĩa là người đáng được mọi người cúng dường và tôn kính.


3/ Chánh biến tri: Người hiểu biết đúng như thật tướng tất cả các pháp thế gian


4/ Minh hạnh túc: Người có đầy đủ tam minh (Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh) và ngũ hạnh (Thánh hạnh, Phạm hạnh, Thiên hạnh, Anh nhi hạnh, Bệnh hạnh)


5/ Thiện thệ: Người đã đi qua một cách tốt đẹp


6/ Thế gian giải: Người đã hiểu rõ, tường tận, đầy đủ thế gian này


7/ Vô thượng sĩ: Đấng tối cao, không ai cao hơn


8/ Điều ngự trượng phu: Điều phục và chế ngự được mọi chúng sinh


9/ Thiên nhân sư: Bậc thầy của cõi trời và cõi người


10/ Phật thế tôn: Đấng Giác Ngộ được thế gian tôn kính
 

 

10 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHỔ HIỀN

 

(Cs có thể nương theo 10 đại nguyện của đức Phổ Hiền đọc và quì lạy sám hối 10 lạy)

 

1. Lễ Kính Chư Phật

 

Con xin sám hối cho những hành vi của Thân  - Khẩu  - Ý không kính lễ chư Phật

 

2. Xưng Tán Như Lai

 

Con xin sám hối cho những hành vi của Thân  - Khẩu  - Ý không xưng tán như Lai

 

3. Quảng Tu Cúng Dường

 

Con xin sám hối cho những hành vi của Thân  - Khẩu  - Ý không Phát tâm rộng tu cúng dường

 

4. Sám Hối Nghiệp Chướng

 

Con xin sám hối cho những hành vi của Thân  - Khẩu  - Ý đã tạo ra các pháp bất thiện

 

5. Tùy Hỷ Công Đức

 

Con xin sám hối cho những hành vi của Thân  - Khẩu  - Ý mà hành vi đó là không vui lòng với các việc làm tích cực, thiện pháp của chúng sinh

 

6. Thỉnh Chuyển Pháp Luân

 

Con xin sám hối cho những hành vi của Thân  - Khẩu  - Ý không thỉnh chuyển pháp luân (thỉnh thuyết chánh pháp)

 

7. Thỉnh Phật Trụ Thế

 

Con xin sám hối cho những hành vi của Thân  - Khẩu  - Ý không thỉnh Phật trụ thế (thỉnh phật ở lại đời với chúng sinh….vvv), mà sinh lòng coi thường, giãi đãi, phỉ báng, khinh khi phật pháp

 

8. Thường Tùy Phật Học

 

Con xin sám hối cho những hành vi của Thân  - Khẩu  - Ý không tùy thuận với phương tiện phật học tại thời hiện tại, mà chấp thủ, làm bậy làm càng

 

9. Hằng Thuận Chúng Sinh

 

Con xin sám hối cho những hành vi của Thân  - Khẩu  - Ý không nhẫn nhục, không hòa thuận với tất cả chúng sanh

 

10. Phổ Giai Hồi Hướng

 

Con xin sám hối cho những hành vi của Thân  - Khẩu  - Ý giữ thói ích kỹ, làm việc lợi lạc chỉ nghĩ cho mình, không hồi hướng cho tất cả chúng sinh

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline