ĐẠO TÂM 23/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 23/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 10:18 AM

Chúng sanh vì chấp 5 uẩn thật có, (sắc thân này của ta, cảm thọ này của ta, tưởng này của ta, suy nghĩ này của ta, nhận thức này của ta) nên chịu nhiều đau khổ.

 

Bồ tát dùng trí huệ bát nhã quán soi, quán xét thấy 5 uẩn điều không. (Ngũ uẩn giai không). Nên tự tại, không còn khổ vui.

 

Quán tự tại bồ tát (quán thấy thế giới chúng sanh điều do tâm biến hiện nên tự tại, quán thấy căn cơ của mỗi chúng sanh nên chứng quả tự tại).

 

Bồ tát: Là chúng hữu tình đã được giác ngộ

 

Quán tự tại bồ tát: Là chúng hữu tình đã giác ngộ, nên chứng quả tự tại

 

Bồ tát: giác ngộ cho mình, rồi giác ngộ chúng sinh

 

Bồ tát: Trên cầu đạo phật dưới hóa độ chúng sinh

 

Bồ tát bi trí đầy đủ, lý sự vô ngại nên gọi là quán tự tại bồ tát

 

Bồ tát đi sâu vào trí huệ bát nhã thấy 5 uẩn điều không. Ngã không, pháp cũng không

 

(Cs học thuộc và tham thấu bài này)

 

 

Ngũ uẩn, hay ngũ ấm (5 yếu tố ngăn che bản thể chân tâm thanh tịnh của chúng sinh như mây che mặt nhật)

 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

 

Tất cả sự vật trong vũ trụ không ngoài thế giới và chúng sanh. Thế giới chúng sanh không ngoài Sắc vật chất, Thọ, Tưởng, Hành, Thức tinh thần

 

Thới giới vật chất chúng sanh không ngoài Căn và Trần

 

6 căn : Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý

 

6 trần : Sắc, thanh,hương, vị, xúc, pháp

 

Nói năm uẩn là nói đến tất cả các pháp, tất cả các pháp gồm có 2 phần tánh và tướng

 

Tánh của các pháp thì không hình tướng, kinh gọi là không tướng (thị chư pháp không tướng) vì không tướng nên không sai khác, không phân biệt, không sanh diệt, không hư hoại. Cũng gọi là thật tướng, hay chân tâm

 

Tướng của các pháp thì có hình tướng như 5 uẩn, hay các pháp sai biệt khác, có sanh diệt, hư dối không thật

 

Cs học thuộc bài này và tham thấu

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline