ĐẠO TÂM 24/09/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 24/09/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:36 AM

GIẢNG BỔ TRỢ NÂNG CAO BÁT NHÃ:

 

- 5 ấm (Ngũ ấm, ngũ uẩn) là tính chân như nhiệm mầu của Như Lai Tạng.

 

Sắc ấm là tính giả dối, không phải tính nhân duyên tính tự nhiên 

 

Thọ ấm là tính giả dối vốn không phải tính nhân duyên tính tự nhiên

 

Tưởng ấm là tính giả dối vốn không phải tính nhân duyên, tính tự nhiên

 

Hành ấm là tính giả dối vốn không phải tính nhân duyên tính tự nhiên

 

Thức ấm là tính giả dối vốn không phải tính nhân duyên tính tự nhiên

 

- 6 nhập (6 căn): nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, ý: Là tính chân như nhiệm mầu của Như Lai Tạng.

 

Nhãn nhập là tính luốn dối vốn không phải tính nhân duyên, tính tự nhiên

 

Nhĩ nhập là luốn dối vốn không phải tính nhân duyên, tính tự nhiên

 

Tỷ nhập là luốn dối vốn không phải tính nhân duyên, tính tự nhiên

 

Thiệt nhập là luốn dối vốn không phải tính nhân duyên, tính tự nhiên

 

Thân nhập là luốn dối vốn không phải tính nhân duyên, tính tự nhiên

 

Ý nhập là tính luốn dối vốn không phải tính nhân duyên, tính tự nhiên

 

- Sáu căn và 6 trần (12 xứ): Là tính chân như nhiệm mầu của như lai tạng

 

Nhãn căn và sắc trần: Là luốn dối vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên.

 

Nhỉ căn và thanh trần: Là luốn dối vốn không phái tính nhân duyên, tính tự nhiên.

 

Tỷ căn và hương trần, thiệt căn và vị trần, thân căn và xúc trần, ý căn và pháp trần: Là luốn dối vốn không phải tính nhân duyên, tính tự nhiên.

 

- 6 Căn, 6 Trần, 6 Thức (18 giới): Là tính chân như nhiệm mầu của Như Lai Tạng.

 

Nhãn căn, sắc trần và nhãn thức giới:  Cả 3 là không, vốn không phải tính nhân duyên, tính tự nhiên.

 

Nhỉ căn, thanh trần, nhỉ thức giới.

 

Tỷ căn, hương trần, tỷ thức giới.

 

Thiệt căn, vị trần, thiệt thức giới.

 

Thân căn, xúc trần, thân thức giới.

 

Ý căn, pháp trần, ý thức giới cả 3 điều là không, vốn không phải tính nhân duyên, tính tự nhiên. 

 

- 7 Đại: Thủy đại, địa đại, hỏa đại, phong đại, kiến đại, không đại, và thức đại.......

 

 

Cư sĩ vẫn đọc hiểu ngũ uẩn: Định nghĩa, định danh, khái niệm 

 

- Ngũ uẩn

 

- 6 căn

 

- 6 trần

 

- 6 thức

 

- 6 xúc

 

- 6 thọ

 

- 6 tưởng

 

- 6 hành (Tư)

 

Thường quán xét:

 

Sắc là duyên sanh, vô thường, biến đổi, hoại diệt, hư dối, không thật;

 

Thọ là duyên sanh, vô thường, biến đổi, hoại diệt, hư dối, không thật;

 

Tưởng là duyên sanh, vô thường, biến đổi hoại diệt, hư dối không thật;

 

Hành là do duyên sanh, vô thường, biến đổi, hoại diệt, hư dối, không thật;

 

Thức do duyên sanh, vô thường, biến đổi hoại diệt, hư dối, không thật;

 

Ngũ uẩn là do duyên sanh, vô thường, biến đối, hoại diệt, hư dối không thật.

 

Cái do duyên sanh, vô thường, biến đổi, hoại diệt hư dối không thật, thì nó cũng vô thường biến đổi hoại diệt, hư dối không thật.

 

  

GIẢNG ĐẠO TÂM (Bổ sung cho Cư sĩ)          

    

Dùng thần trí chỉ huy thể xác

 

Thể xác không dẫn dắt đường tà

 

Học theo gương phật Thích Ca

 

Dùng thần trí đạo thắng qua dục trần

 

 

Người vốn vật biết đường đạo lý

 

Người giá cao nhờ nghĩ luân thường

 

Dù cho thông thái phú cường

 

Nếu không đạo lý luân thường đáng kinh.

 

 

Người rộng thường hay ung với Hòa

 

Xét người cho tột xét thân ta

 

Nếu người rõ phận vui lòng thứ

 

Ta thứ được người, người thứ ta        

 

                

Tuổi trẻ thân tráng kiện

 

Đến già sắc biến suy

 

Bệnh hoạn rồi phải chết

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline