ĐẠO TÂM 24/11/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 24/11/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:50 AM

Đạo tâm  (Đạt ma sư tổ)

 

Thể như lai không tướng

 

Tràn khắp hư không

 

Trên không sao thành có

 

Trong có nào thấy không

 

 

Lìa sắc vốn là không

 

Lìa thọ ý cũng không

 

Hành thức thật không có

 

Dứt sạch có về không

 

 

Giữ có thật không có

 

Nương không lại mất không

 

Sắc không điều lìa hêt

 

Mới chứng đắc thần thông.

 

 

Đạo tâm (Câu Balathi Vương Như Lai)

 

Tâm ở giữa hư không

 

Tâm an trụ trong không

 

Tâm chẳng thấy ở đâu

 

Mình chính là tâm

 

 

Tâm ở trong tưởng

 

Nhân chính là tâm

 

Pháp giới chính là tâm

 

Mỗi pháp chính là tâm

 

Tâm cũng chính là tâm

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline