ĐẠO TÂM 28/05/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 28/05/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 07:01 AM

Bài 103.

 

Cư sĩ tham thấu lại, Bài Kệ Vô Tướng

 

1. Lòng bình đẳng không cần giữ giới

 

2. Làm việc ngay há đợi tu thiền

 

3. Ân, song thân, hiếu dưỡng cần chuyên

 

4. Nghĩa huynh đệ dưới trên tương ái

 

5. Nhượng hòa mục tôn ti đối đãi

 

6. Nhẫn muôn điều, ác hại chớ gây

 

7. Nếu bền tu, như lấy lửa cọ cây

 

8. Nơi bùn lắm nở đầy sen đổ

 

9. Miệng đắng ấy, thuốc trừ bệnh khổ

 

10. Nghịch tai, là lời độ chánh trung

 

11. Sửa lỗi lầm trí huệ phát sung

 

12. Binh tội quấy, tâm tùng đọa ác

 

13. Năng làm phước, giúp người lợi lạc

 

14. Đạo nào do thí bạc mà thành!

 

15. Vốn Bồ đề cầu ở tâm thanh

 

16. Ngoài mộng ảo, muội manh nhọc kiếm

 

17. Nghe nói pháp lòng vâng tu niệm

 

18. Cõi thiên đường mầu nhiệm thấy liền.

 

--------------------------------------------------

 

Bài 104.

 

Người tin nhân quả nghiệp báo không bao giờ tìm hạnh phúc cho mình một cách tham lam ích kỹ. Lúc nào họ cũng gieo trồng nhân lành, làm lợi ích cho mọi người. Đem hết tâm lực phụng sự cho tất cả chúng sinh, giáo lý nhân quả là kim chỉ nam rèn luyện cho mình có đời sống chân, thiện, mỹ. Đây cũng là nền tảng để cho chúng ta tu hành đến ngày thành đạo. Nếu chưa hiểu thâm sâu về giáo lý nhân quả tức là chưa hiểu về đạo phật. Và chưa thực hành đúng lời phật dạy, do đó dễ lầm đường lạc lối, rơi vào tam đồ ác đạo. Hãy tham thấu nhân quả nghiệp báo sẽ nhận ra rằng đời sống của mình có hạnh phúc, hay khổ đau điều do chính mình tạo ra, từ đó không oán người, trách trời, hay đổ thừa cho số phận. Mà chúng ta phải cố gắng tinh tấn tu hành, lập công bồi đức cải đổi vận mệnh, vượt qua mọi hoạn nạn tai ách phiền não, khổ đau. Thấy được nhân quả nghiệp báo tức đã có cái nhìn chánh kiến về thế gian, làm sáng tỏ lời phật dạy, để cho chúng ta biết đâu là thiện ác, tốt xấu, khổ vui, gieo nhân gì gặp quả đó, và phải ăn năn sám hối lỗi lầm mà mình đã tạo ra. Nhân quả không phải nằm trong chuyện cổ tích, hay là lời cửa miệng để nói cho vui, cho qua chuyện để xã giao. Mà thực sự chúng ta đang sống trong sự vận hành của chân lý nhân quả. Hiện tượng con người có sai khác, là hiện tượng của quả báo có sai khác.

 

 

Bài 105.

 

Nam mô a di đà phật nghĩa là:

 

1. Nam mô là thủy giác, a di đà là tương tục giác, phật là bản giác

 

2. Nam mô là năng niệm, a di đà là tương tục niệm, phật là sở niệm

 

3. Nam mô là giới luật, a di đà là thiền định, phật là trí huệ

 

4. Nam mô là thế gian giới, a di đà là pháp giới, phật là vô sai biệt giới, vô sở hữu cảnh giới, vô trụ xứ cảnh giới

 

5. Nam mô là thường, a di đà là tịch, phật là quang

 

6. Nam mô là diệu quang sát trí, a di đà là bình đẳng tánh trí, phật là đại viên cảnh trí, vô tận sở hữu trí

 

7. Nam mô là phi hữu, a di đà là phi vô, phật là không tánh, phi hữu vô định tánh.

 

8. Nam mô là như thực hữu, a di đà là như thực không, phật là như thực bất không

 

9. Nam mô là sai biệt trí, a di đà là vô sai biệt trí, phật là pháp hải tuệ công đức vô tận tạng viên mãn trí.

 

10. Nam mô là phương tiện lực, a di đà là cứu cánh lực, phật là dung thông phương tiện siêu việt cứu cánh lực

 

11. Nam mô là ly trần, a di đà là ly căn, phật là ly thức

 

12. Nam mô là chuyển y tạng, a di đà là vô tận thiện căn tạng, phật là quyết định chính giác tạng.

 

13. Nam mô là ly cấu tạng, a di đà là niết bàn tạng, phật là như huyền giải thoát tạng.

 

14. Nam mô là trang nghiêm phật quốc độ, a di đà là thành tựu vô biên phật quốc độ, phật là như huyền thập phương hoa tạng thế giới hải.

 

15. Nam mô là gia trì lực, a di đà là tiếp dẫn lực, phật là tự tánh tương ưng nhíp thọ lực

 

16. Nam mô là khai thị vô lượng trí, a di đà là thâm nhập chánh giác trí, phật là quang minh phổ chiếu trí.

 

17. Nam mô là thế gian giải, a di đà là là giác ngộ giải, phật là nhất thiết trí biến chiếu thập phương viên mãn giải. 

 

Niệm 1 câu Nam mô A di đà phật là Cư sĩ có đầy đủ bản thể tâm thanh tịnh pháp giới A di đà phật, đầy đủ đức từ bi và trí huệ khế hợp với bản nguyện đức A di đà, tin tấn hành trì công phu, làm cứu cánh cho con đường giải thoát

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline