ĐẠO TÂM 29/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 29/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 10:23 AM

Đạo tâm - Nhận diện ma chướng

 

1. Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ (lục độ vạn hạnh), nói như vậy là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

2. Phải tu Giới, tu Định và tu Huệ (tam vô lậu học), nói như vậy là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

3. Từ bị và trí huệ nói như vậy là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

4. Các pháp thế gian chỉ là phương tiện của phật pháp nói như vậy là phật nói không nói như vậy là ma nói

 

5. Thế gian này cái gì còn hình tướng là huyển hoặc, vô thường, biến đổi, nói như vậy là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

6. Mọi người điều có nhân quả, mọi người điều có tiền nhân hậu quả, mọi người điều phải chịu trách nhiệm cho chính hành vi của mình tạo ra. Nói như vậy là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

7. Ba nghiệp (Thân Khẩu Ý) thanh tịnh thì giải thoát, nói như vậy là phật nói, không nói như vậy là ma nói

 

8. Pháp thế gian không có pháp đệ nhất. Pháp nào trị hết bệnh của chúng sinh thì pháp đó đệ nhất. Nói như vậy là phật nói không nói như vậy là ma nói

 

(Cs học thuộc và tham thấu bài này)

 

 

Đạo tâm - Giảng bát nhã tiếp theo

 

Cái thật tướng mà phật gọi là chân như thì nó luôn chân thật không giả dối

 

Phật nói vì vô minh vọng chấp nên chúng sinh khổ, vì còn vô minh vọng chấp nên chúng sinh có hành động sai lầm, vì có sai lầm nên chúng sinh chịu quả khổ. Như vậy con người cứ quanh quẩn trong vòng luân hồi sinh tử

 

Lầm giả cho là thật sinh ra luân hồi sinh tử và nghiệp cảm (nghiệp cảm có nghĩa là nghiệp do mình tạo ra thế nào thì cảm thọ thân và cảnh như thế ấy). Con người bình sanh tạo ra nhiều nghiệp chướng nên thọ lãnh những quả tốt, xấu khác nhau. Vì thế mà đau khổ.

 

Tất cả các pháp trên thế gian này điều vô ngã, tức không có tự tánh. Không có vật gì mà tự nó tồn tại lại không cần đến những nhân duyên khác. Phật nói trong thế giới hữu hình này tất cả điều vô ngã. Vì là vô ngã nên tất cả sự vật thế̉ gian này sẽ biến chuyển theo qui luật vô thường. Đó là sinh, trụ, dị, diệt hay thành, tru,̣ hoại, không. Con người phải chịu sự chi phối của sinh, lão, bệnh, tử, còn vật thể có rồi lại mất đi.

 

(Cs học thuộc và tham thấu bài này)

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline