Đạo Tâm 30/03/2022

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Đạo Tâm 30/03/2022
Ngày đăng: 30/08/2022 02:47 PM

Hãy thường quán  


Thường quán 16 hành tướng của tâm 


1. Tâm có tham, thấy rõ tâm có tham


2. Tâm không tham, thấy rõ tâm không tham


3. Tâm có sân, thấy rõ tâm có sân


4. Tâm không sân, thấy rõ tâm không sân


5. Tâm có si, biết rõ tâm có si


6. Tâm không si, biết rõ tâm không si


7. Tâm thâu nhiếp, biết rõ tâm thâu nhiếp (không phóng tâm bên ngoài)


8. Tâm tán loạn, biết rõ tâm tán loạn 


9. Tâm quãng đại, biết rõ tâm quãng đại 


10. Tâm không quãng đại, biết rõ tâm không quãng đại


11. Tâm hữu hạn, biết rõ tâm hữu hạn 


12. Tâm vô lượng, biết rõ tâm vô lượng 


13. Tâm có định, biết rõ tâm có định 


14. Tâm không định, biết rõ tâm không định 


15. Tâm có giải thoát (buông bỏ, buông xả) biết rõ tâm có giải thoát 


16. Tâm không giải thoát (không buôn bỏ), biết rõ tâm không giải thoát (không buôn bỏ, chấp thủ)


Thường quán ta sẽ thường tỉnh thức

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline