ĐẠO TÂM 31/12/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 31/12/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 10:28 AM

Đạo tâm

 

Thường nói việc ta làm là chấp ngã

 

Thường nói việc người làm là chấp pháp

 

Ngã do duyên sanh mà đến, không có tự ngã

 

Pháp do duyên sanh mà đến không có tự tánh

 

Ngã, pháp điều vô thường, biến đổi và không thật

 

Ngã không và pháp cũng không

 

 

Người thì có: sinh, lão, bệnh, tử

 

Các pháp thì có: sinh, tru,̣ dị, diệt

 

Tam giới thì có: thành, tựu, hoại, không

 

(Cs học và quán xét bài này)

 

 

Đạo tâm kệ

 

Tự tại thâu nhiếp tâm

 

Mỗi mỗi ý sanh thân

 

Hoa trang nghiêm tự tại

 

Quan sát việc thế gian

 

Như hoa đốm mộng huyễn

 

 

Dù có tham sân si

 

Đó chỉ là mộng huyễn

 

Ái dục sinh ngũ ấm

 

Thân người vốn không thật

 

Mọi thứ do duyên sanh

 

 

Các tướng vọng tưởng kia

 

Từ duyên khởi mà sanh

 

Tỉnh ngộ khéo quan sát

 

Không duyên, không vọng tưởng

 

 

Các pháp không tự tánh

 

Từ duyên khởi mà sanh

 

Tự tánh chẳng vọng tưởng

 

Vì duyên khởi mà có

 

Lìa tướng duyên khởi đó

 

Dù có cũng thành không

 

(Cs học thuộc, tham thấu bài này)

 

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline