loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Bài Tâm Của Đệ Tử

Bài Tâm Của Đệ Tử

 

   Lòng của đệ tử không phải luôn luôn không thay đổi, mà lấy lòng trăm họ làm lòng mình với kẻ lành thì lấy lành mà ở, với kẻ chẳng cũng lành mà ở nên được lành. Với kẻ thành tín thì lấy tín mà ở, với kẻ không thành tín cũng lấy thành tín mà ở nên được thành tín.
 

    Lòng đệ tử không phải không thay đổi. Mà nói đến sự linh động trong quản trị và giao tiếp. Đệ tử luôn lấy lòng trăm họ làm lòng mình tức là theo nguyện vọng chính đáng chứ không theo định kiến riêng tư. Đó là việc của đệ tử quản trị. Còn với từng người bằng vào lòng rộng lượng, đệ tử không phân biệt người ác người thiện, kẻ dối người ngay. Đối với kẻ lành như thế nào thì kẻ chẳng lành cũng như thế ấy. Lấy lòng mà ở với kẻ chẳng lành là lòng thương yêu đùm bọc vẫn nhớ đến kẻ chẳng lành, nhờ đó nên cảm hóa người sống chẳng thiện nên được lành.

 

   Thành tín là đức tính tạo được niềm tin yêu dẫn đến lòng kính mến và tuân phục. Bất cứ đệ tử nào lấy lòng thành tín mà ở với mọi người mọi người sẽ tạo được sự yên vui chung. Cho nên đối với mọi người ở lòng thành tín để mọi người sẽ điều thành tín, lòng lành là biểu lộ của đức nhân. Thành tín là điều kiện giữ lòng lành, cả hai đều là đức tính cơ bản, cần thiết mà bậc đại đệ tử phải đặt hàng đầu trong việc tu thân và quản trị môn phái.

                                                                                                                    

                                                                                                         Tp,19/11/2001

                                                                                                         Chưởng môn

 

 

                                                                                                           Võ sư Nguyễn Văn Nguyễn