loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Đạo Tâm 23/07/2020

Đạo Tâm 23/07/2020

 

 

Trí tuệ Bát nhã, quán soi các pháp, thì pháp nào cũng trả về tướng chân thật của nó (thật tướng) Trí huệ bát nhã sẳn có trong mỗi chúng sinh, không phải tu mới có. Dù ở địa vị Phàm phu nó vẫn không giảm, dù chứng Quả thánh nó vẫn không tăng.
Nó không bị vô minh phiền não phá hoại, trái lại nó còn phá đi các vô minh phiền não.
Chúng sanh vì mê, vọng hiện ra, che đi bản thể Chân tâm Thanh tịnh, như mặt trời bị mây mù che, làm ta không thấy được mặt trời, không thấy được chân tâm (chân tâm là Trí huệ Bát nhã).