loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Đạo Tâm 24/07/2020

Đạo Tâm 24/07/2020

 

 

Các pháp vốn không có tự tánh, do duyên sanh, vô thường và biến đổi. Tướng của các pháp không phải là tánh của các pháp, tánh của các pháp không có hình tướng. 
Các pháp đến và đi, các pháp vì duyên mà đến cũng vì duyên mà đi. Các pháp cũng theo tâm chúng sinh mà biến hiện và cũng theo tâm chúng sinh mà diệt.
Vì không tự tánh nên không chân thật. Các pháp từ hư không mà tới rồi trở về với hư không. Hư không sinh ra các pháp, rồi các pháp lại trở về với hư không, tuy không có gì nhưng trong hư không ấy, pháp gì cũng có., Rất nhiệm mầu, vi diệu và thù thắng.