loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Kệ Không Tướng

BÀI KỆ KHÔNG TƯỚNG

Lòng bình đẳng đâu cần giữ giới,

Làm việc ngay há đợi tu thiền!

Ân, song thân hiếu dưỡng cần chuyên,

Nghĩa huynh đệ dưới trên tương ái,

Nhượng, hòa mục tôn ti đối đãi,

Nhẫn muôn điều ác hại chới gây.

Nếu bền tu như lấy lửa cọ cây,

Nơi bùn lấm nở đầy sen đỏ.

Đắng miệng ấy thuốc trừ bệnh khổ,

Nghịch tai là lời độ chách trung.

Sửa lỗi lầm trí huệ phát sung.

Binh tội quấy tâm tùng đọa ác,

Năng làm phước, giúp người lợi lạc,

Đạo nào do thí bạc mà thành!

Vốn bồ đề cầu ở tâm thanh,

Ngoài mộng ảo, muội manh nhọc kiếm.

Nghe nói pháp, lòng vâng tu niệm,

Cõi thiền đường mầu nhiệm thấy liền.