loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Bài 3

 Bài 3

 

Ta là người của chúng sanh

 

Người nuôi ta để học đạo lành

 

Sống đây ta sống cho muôn loài

 

Ta đâu có quyền sống cho riêng mình

 

 

Tp,15/11/2016

Chưởng môn

 

 

Võ sư Nguyễn văn nguyễn