loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Đả Hỗ Lưỡng Đầu Côn

Đả Hỗ Lưỡng Đầu Côn

 

Bái Tổ.

 

Bắt trên đâm dưới mau đi,

 

Gạt qua trái tiến, đập thì ngọn côn.

 

Xoay lưng đâm hạ phúc bồn,

 

Trái lui mà đánh, xuống côn rõ ràng.

 

Hoành hữu thọc gốc côn ngang,

 

Thoái về mà khắc, quỳ phang tức thì.

 

Xoay lưng mà quất mạnh đi,

 

Tạt qua, đập xuống, co thì chân cao.

 

Chạy về đâm lại coi nào,

 

Đỡ lên, bổ xuống, tém mau, đâm liền.

 

Che đầu bằng ngọn loan thiên,

 

Bước qua đánh lại, chuyển thì mặt hai.

 

(chuyển mặt)

 

Bắt trên đâm dưới mau đi,

 

Gạt qua trái tiến, đập thì ngọn côn.

 

Xoay lưng đâm hạ phúc bồn,

 

Trái lui mà đánh, xuống côn rõ ràng.

 

Hoành hữu thọc gốc côn ngang,

 

Thoái về mà khắc, quỳ phang tức thì.

 

Xoay lưng mà quất mạnh đi,

 

Tạt qua, đập xuống, co thì chân cao.

 

Chạy về đâm lại coi nào,

 

Đỡ lên, bổ xuống, tém mau, đâm liền.

 

Che đầu bằng ngọn loan thiên,

 

Bước qua đánh lại, tức thì bái sư.