loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Đao Pháp Nhập Môn

Đao Pháp Nhập Môn

 

Bái Tổ

Chặt, lia, đỡ, chém cho ngon

Chém rồi gạt, khắc, đâm lòn thọc lên.

Tém, đãng, cặm, phạt dưới trên

Loan nghịch, vớt ngược kéo lên thủ liền.

Vớt thuận qua trái chẳng hiền

Loan thuận ba bước dấu liền thanh đao.

Đổi mặt chặt xuống phía sau

Đi cho hết bộ, thu đao cúi chào.

Bái Tổ