loadding
Công tác xã hội

>> Xem thêm

Kim Cang Quyền

Kim Cang Quyền

 

Bái Tổ

Nả thủ kim tiêu

Dìm cước hoành phong

Thôi sơn khoá hậu

Kim trung đả cổ

Gạc thủ thu châu

Tạt cước song hành

Khắc thủ hoành phong

Đồng cước song phi

Cung tiễn xạ điền

Lưu vân xuất trực

Câu liêm khai hạ

Bàn long tống thể

Đảo sơn liên hoàn

Bái Tổ