ĐẠO TÂM 01/03/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 01/03/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:37 PM

Bài 28:

 

Nhất tâm bồ đề hạnh Dược Sư

 

Hạnh quá ưu sầu trừ phiền não

 

Tỏ ngộ chánh pháp cứu trùng sanh

 

Phật pháp vô biên hóa độ người

 

 

Tùy duyên công đức hạnh bồ đề

 

Thủ pháp thân tâm phật tại tâm

 

Hạnh quả bồ đề diệt ưu sầu

 

Soi tâm kiến tánh trang nghiêm phật

 

Nhất tâm đảnh ánh hào quang

 

 

Ngã chấp từ bi trừ chấp ngã

 

Răn dạy đệ tử thoát ưu sầu

 

Phổ độ chúng sinh tâm thiện tánh

 

Phật quang phổ chiếu khắp tinh cầu.

 

 

Bài 29.

 

Lấy không giận thắng giận

 

Lấy thiện thắng không thiện

 

Lấy thí thắng xan tham

 

Lấy chân thắng hư ngụy

 

 

Nói thật không phẫn nộ

 

Của ít thí người xin

 

Bậc hiền không hại ai

 

Thân thường được chế ngự

 

 

Những người thường giác tỉnh

 

Ngày đêm lo tu học

 

Chuyên tâm hướng niết bàn

 

Phiền não được tiêu trừ

 

 

Giữ thân đừng phẫn nộ

 

Phòng thân khéo bảo vệ

 

Từ bỏ thân làm ác

 

Với thân làm hạnh lành

 

 

Gửi lời đừng phẫn nộ

 

Phòng lời khéo bảo vệ

 

Từ bỏ lời thô ác

 

Với lời nói điều lành

 

 

Giữ ý đừng phẫn nộ

 

Phòng ý khéo bảo vệ

 

Từ bỏ ý nghĩ ác

 

Với ý nghĩ hạnh lành

 

 

Bậc trí bảo vệ thân

 

Bảo vệ luôn lời nói

 

Bảo vệ cả tâm tư

 

Ba nghiệp khéo bảo vệ.

 

 

Bài 30.

 

Việc đáng làm không làm

 

Việc không đáng lại làm

 

Người ngạo mạn phóng vật

 

Phiền não ắt tăng trưởng

 

 

Người siêng năng cần mẫn

 

Thường thường quán thân niệm

 

Không làm việc không đáng

 

Gắng làm việc đáng làm

 

Người tư niệm giác tỉnh

 

Phiền não được tiêu trừ

 

Đệ tử đại sa môn

 

Tư niệm luôn tĩnh giác

 

Thường tưởng niệm phật đà

 

 

Đệ tử đại sa môn

 

Tư niệm luôn tĩnh giác

 

Thường tưởng niệm chánh pháp

 

 

Đệ tử đại sa môn

 

Luôn luôn tự tĩnh giác

 

Vô luận ngày hay đêm

 

Thường tưởng niệm tăng già

 

 

Đệ tử đại sa môn

 

Luôn luôn tự tĩnh giác

 

Vô luận ngày hay đêm

 

Thường tưởng niệm sắc thân

 

 

Đệ tử đại sa môn

 

Luôn luôn tự tĩnh giác

 

Vô luận ngày hay đêm

 

Ý vui niệm bất hại

 

 

Đệ tử đại sa môn

 

Luôn luôn tự tĩnh giác

 

Vô luận ngày hay đêm

 

Ý vui tu thiền quán

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline