ĐẠO TÂM 06/08/2021

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 06/08/2021
Ngày đăng: 30/08/2022 02:31 PM

Trì giới ba la mật

 

Các vị bồ tát do trì giới thành tịnh mà thành chánh giác

 

Trì là thực hiện


Giới là các điều ngăn cấm, những điều chúng ta không nên làm, mục đích giúp cho người tu tiến tới giác ngộ.


Ta tu nếu không giữ giới thì ta sẽ không đạt được chánh hạnh như mong muốn. Chứ không ai, không vị Phật nào phạt ta cả. Ta trì giới thì ta đạt phẩm hạnh, ta không trì giới thì ta không đạt phẩm hạnh. Không có vị Phật nào rãnh ngồi canh chúng ta tu, canh để phạt ta.


Ai tu người thì đó chứng ai tinh tấn thì về đích, ai không tin tấn thì thì ở lại.


Khi ta làm sai, phạm giới, tùy theo mức độ, sửa sai, sám hối tâm ta sẽ chiêu cảm thọ nhận quá bảo từ việc mình làm một cách tương xứng, theo nhân quả nghiệp báo.

 

Cs ta nhớ một điều có làm thì sẽ có sai, có sai thì có sửa, quan trọng là ta sửa sai, sám hối tới đâu để chuyển nghiệp mình đã làm, đã tạo ra. Đừng để tạo nghiệp quá nhiều thì sám hối sẽ không kịp.

 

Nhiều người tu hành khi làm sai sợ bị phạt, như thế là mê tính, sợ bị phật phạt như sợ thần quyền quở trách, điều này không đúng.


Cũng như khi ta dính vào tham, sân, si nhiều người chê cười cho là tội lỗi, là xấu xa, là cái gì đó kinh khủng thì thật là cố chấp thiền cận không trí tuệ. Cõi này là cõi tham sân si. Vậy người tu hành cũng lấy việc xả bỏ tham sân si làm nền tảng.Vậy trước khi xả bỏ hết tham sân si thì ta vẫn còn tham sân si là chuyện bình thường đâu có gì ghê gốm tội lỗi xấu xa.


Chỉ có một điều ta luôn nhắc nhở ta Tham sân si sẽ cản trở con đường thánh đạo. Người tu hành muốn giải thoát thì phải đoạn tận tham sân si. Nếu vẫn còn tham sân si thì con đường giác ngộ còn quá xa. 

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline