ĐẠO TÂM 07/08/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 07/08/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:06 AM

Bài tham vấn Kinh Pháp Hoa

 

1. Hãy nêu tính nhân văn của đức Phật trong kinh Pháp Hoa, hoặc phẩm mà Cư sĩ tham thấu.

 

2. Hãy nếu ý nghĩa của bát chánh đạo trong kinh Pháp Hoa, hoặc phẩm Cư sĩ tham thấu.

 

3. Hãy ứng dụng lời dạy của đức Phật trong phẩm kinh pháp hoa mà Cư sĩ tham thấu vào trong cuộc sống.

   Dự kiến ngày 1/8al sẽ tham vấn.

 

 

Bài 120.

 

Bài giảng dành cho bồ tát

 

Muốn chứng quả chánh đẳng chánh giác vô thượng bồ đề, phải hàng phục vọng tâm, và an trụ chân tâm. Muốn hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm, bồ tát phải phát nguyện độ tất cả các loài chúng sinh, độ tất cả các loài chúng sinh như không có chúng sinh nào được độ. Độ chúng sinh nhưng không có tướng chúng sinh nào được độ, không có phương tiện, và không có người độ. Độ không dính vào bốn tướng nhân, ngã, chúng sinh, thọ giả. Độ vô trụ tướng. Không trụ vào nơi nào, và không chấp vào nơi nào. Bồ tát khi độ chúng sinh mà vẫn còn dính vào 4 tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả thì không phải là bồ tát.

 

Để an trụ chân tâm bồ tát phải thực hành bố thí, bố thí vô trụ tướng, bố thí không có tướng bố thí, bố thí không có người cho, không có người nhận, và không có phương tiện cho nhận gọi là bố thí vô trụ tướng, bố thí rốt ráo, bố thí Ba La Mật. Bồ tát khi bố thí vẫn còn tướng bố thí, tướng cho bố thí, tướng nhận bố thí, và phương tiện bố thí thì không phải bồ tát. Bồ tát khi bố thí vẫn còn dính vào 4 tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả thì không phải bồ tát.

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline